NTOs statistikkarbeid

NTO innhenter årlig medlemmenes årsrapporter og tilgjengeliggjør disse på Scenestatistikk.no. Der kan man også se statistikk for publikums- og produksjonsstall fra medlemmene.

På oppdrag fra Kulturdepartementet innhenter og kvalitetssikrer NTO årlig publikums- og produksjonsstall fra medlemmene på kapittel 323, post 70 og 71 og kapittel 324, post 01, 70 og 71, samt fører statistikk.  

NTO samler for egen del også inn de samme dataene for medlemmer som foreningen ikke er direkte pålagt av departementet å rapportere, samt for medlemmer under Norsk kulturråd. Dette skjer samtidig som de årlige budsjettsøknadene sendes departementet innen 1. mars.

Denne publikumsstatistikken er offentlig tilgjengelig på Scenestatistikk.no. Der ligger også flerårige årsrapporter for de ulike institusjonene. Man vil også kunne sammenligne tallene for 2014 med tall helt tilbake til 2000, inkludert fortløpende fireårssnitt.

Revisjon av mål- og resultatstyringen

NTO har gjennom flere år etterlyst en mindre standardisert og detaljert resultatstyring som legger til grunn at institusjonene selv definerer konkrete mål for sin virksomhet, forankret i overordnede kulturpolitiske mål for statens bevilgninger. En forenklet årlig rapportering kombinert med periodiske evalueringer kan etter vårt syn være med på å fremme kunstnerisk autonomi og sikre prinsippet om armlengdes avstand.

Kulturdepartementets forslag i budsjettproposisjonen om en revisjon av opplegget for mål- og resultatstyring ble derfor ønsket velkommen av foreningen. De foreslåtte endringene var helt i tråd med våre anbefalinger om å justere mål- og resultatstyringen med utgangspunkt i et tydeligere skille mellom statens ansvar for å definere overordnede kulturpolitiske mål på den ene siden, og virksomhetenes ansvar for selv å definere konkrete mål for oppgaveutførelsen på den andre siden.

Vi anser det imidlertid som et viktig premiss at de økonomiske og tidsmessige rammene for evalueringene er tilstrekkelige, og at opplegg og metode videreutvikles for å sikre størst mulig grad av etterrettelighet. 

Publisert: 30.06.2015 Oppdatert: 30.06.2015