NTOs statistikkarbeid

NTO innhenter årlig medlemmenes årsrapporter og tilgjengeliggjør disse på Scenestatistikk.no. Der kan man også se statistikk for de ulike resultatmål institusjonene må rapportere på til kulturdepartementet i forbindelse med de årlige budsjettsøknadene pr. 1. mars. I tillegg innhenter, sammenstiller og bearbeider NTO publikumsstatistikk fra knutepunktinstitusjonene under statsbudsjettets kapittel 323 Musikkformål.

NTO samarbeider med Kulturdepartementet om resultatmål og resultatindikatorer for årsrapportene fra de nasjonale og regionale institusjonene under kapittel 323 post 70 og 71 og kapittel 324 post 01, 70 og 71.

NTO samler for egen del også inn de samme dataene for medlemmer på de to kapitlene som ikke er direkte pålagt av departementet å rapportere, samt for medlemmer under Norsk kulturråd. Dette skjer samtidig som de årlige budsjettsøknadene sendes departementet.

Denne publikumsstatistikken er offentlig tilgjengelig på Scenestatistikk.no. Der ligger også flerårige årsrapporter for de ulike institusjonene. Man vil også kunne sammenligne tallene for 2011 med fireårsnittet 2007-2010, og dette fireårsnittet med gjennomsnittene for tidligere år.

Nye resultatindikatorer fra 2010

Kulturdepartementet innførte endringer i resultatmålingen for teatrene i årsrapporteringen f.o.m. 2010. Disse endringene dreier seg om rapportering av teatrenes publikumstall i Den kulturelle skolesekken, samt resultatindikatorer på mangfold, likestilling og vedlikehold av bygningsmasse. For 2011 er resultatindikatorer for Den kulturelle skolesekken tatt inn også i orkestrenes rapportering.

På oppdrag fra departementet innhenter, sammenstiller og bearbeider NTO disse innrapporterte dataene. Det samme blir gjort for knutepunktinstitusjonene på kapittel 323 post 72.

En samordnet statistikk for hele scenekunstfeltet

NTO har prosjektansvar for utarbeidelsen av et nytt rapporteringssystem som omfatter alle virksomheter innenfor scenekunstfeltet som mottar statlige bevilgninger, enten rapporteringen skjer via NTO, Norsk scenekunstbruk (Den kulturelle skolesekken) eller Norsk kulturråd.

Det nye systemet ble tatt bruk av virksomheter som rapporterer til NTO og Norsk scenekunstbruk fra og med rapportering for 2011. Virksomheter som rapporterer til Norsk kulturråd vil komme med fra og med 2012-rapporteringen.

Unngå dobbeltrapportering

NTOs medlemmer på kapittel 324 Scenekunstformål må nå rapportere publikumstall på hver egenproduksjon og hver gjestespillproduksjon. Publikumstall fra fylkene for Den kulturelle skolesekken ligger allerede inne på de aktuelle produksjonene når våre medlemmer starter sin innrapportering.

Systemet gjør at man unngår dobbeltrapportering av publikumstall når et teater gjestes av et annet teater eller av en fri scenisk gruppe, da hver produksjon får et ID-nummer. Når så virksomhetene under Norsk kulturråd kommer med i det nye systemet, vil man kunne få en totalstatistikk for hele det offentlig støttede scenekunstfeltet i Norge.

Publisert: 19.09.2012 Oppdatert: 06.03.2015

Relaterte artikler