Beskrivelse av musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale virksomhet

NTO varslet i sitt innspill til Stortingsmeldingen om internasjonal kulturinnsats at foreningen ville ettersende en beskrivelse av musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale virksomhet. Beskrivelsen ble sendt UD den 6. desember 2012 og viser i hvilken grad internasjonalt samarbeid er utbredt blant NTOs medlemmer, og at de norske institusjonene samlet sett utvikler seg i dialog med den internasjonale kunstscenen. Utfordringene for å utnytte potensialet for økt internasjonal virksomhet er primært av økonomisk art.

Verdenskart

NTO sendte den 15. november 2012 sitt innspill til den kommende stortingsmeldingen om den internasjonale kulturinnsatsen. I innspillet stusset NTO på meldingens innretning og bemerket at det innenfor gitt tidsfrist ikke var mulig å bidra med så grundige innspill som foreningen mener at temaet fortjener. NTO oppfordret derfor til en prosess som muliggjør en grundig og helhetlig gjennomgang av politiske virkemidler for å fremme internasjonalt kultursamarbeid, og som gjør det mulig for kulturlivet å bidra på en ordentlig måte.

Samtidig varslet foreningen at en beskrivelse av musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale virksomhet ville bli ettersendt. Den 6. desember ble en slik beskrivelse sendt.

Gjennomgangen viser at en del av institusjonene har opparbeidet seg omfattende, internasjonale kontaktflater, i tillegg til at flere er medlemmer av ulike internasjonale nettverksorganisasjoner eller deltar i mer langsiktige samarbeidsprosjekter av ulik art. Selv om det er store variasjoner mellom institusjonene og fra år til år, tyder statistikken på at internasjonalt samarbeid, gjestespill, kompetanseutveksling, turnéer m.m. er nokså utbredt og foregår på jevnlig basis.

Internasjonal rekruttering

KammerorkestretFlere av institusjonene rekrutterer kunstnerisk kompetanse internasjonalt og samarbeider med de fremste kunstnerne i et internasjonalt arbeidsmarked, eller knytter til seg annen utenlandsk kompetanse. Samtidig reiser norske kunstnere ut, bidrar til produksjoner utenlands og tar med seg impulser tilbake. Slik utveksling bidrar til at internasjonalt anerkjente scenekunstnere er med på å prege de aktuelle teatrenes repertoar og kunstneriske utvikling.

Distribusjon

De fleste av symfoniorkestrene turnerer internasjonalt nærmest årlig, og flere av musikkinstitusjonene har omfattende internasjonal virksomhet. Disse institusjonene er også til stede på den internasjonale musikkarenaen gjennom CD-innspillinger, både på norske og utenlandske plateselskap som distribuerer internasjonalt.

Turneer og gjestespill

En større andel av teatrene har vist forestillinger i utlandet i løpet av de siste fire årene. De tre programmerende teatrene har velutviklede internasjonale kontaktflater og driver aktivt rekrutteringsarbeid. Som co-produsenter bidrar de til at flere uavhengige norske kompanier og forestillinger får et videre liv på den internasjonale arenaen. Dette gir seg utslag i at internasjonale programmatører i stadig større grad viser interesse for det som skjer på teatrenes scener. Samtidig mottar flere av teatrene årlige internasjonale gjestespill eller samarbeider internasjonalt som medprodusenter om produksjoner som også vises i Norge. 

Utfordringer

I dag er institusjonenes internasjonale virksomhet først og fremst finansiert gjennom sponsormidler, UD-støtte, EU-midler og nordiske midler. Tilgangen til slike midler er imidlertid begrenset, og det fins lite rom for å finansiere internasjonale turneer og gjestespill innenfor institusjonenes rammebevilgninger uten at det går utover formidlingen til publikum i Norge. Oslo-Filharmonien har for eksempel måttet redusere ambisjonsnivået når det gjelder turnévirksomhet, innspillinger og invitasjon av gjestende artister som følge av sterkt reduserte sponsorinntekter.

LAST NED BESKRIVELSEN AV INSTITUSJONENES INTERNASJONALE VIRKSOMHET:
Innspill til Stortingemelding om internasjonal kulturinnsats_ettersending

LES NTOS INNSPILL AV 15. NOVEMBER:
Innspill til Stortingsmelding om internasjonal kulturinnsats

 

Publisert: 09.12.2012 Oppdatert: 10.05.2013

Relaterte artikler