Rapport kartlegging av musikk- og scenekunstområdet

Samarbeid mellom musikk- og scenekunstinstitusjonene og andre aktører innebærer betydelig kompetanseutveksling og komplekse ressurs- og pengestrømmer. Imidlertid finnes det lite systematisert kunnskap om verdien av dette samarbeidet, og i økonomiske analyser er disse horisontale ressurs- og pengestrømmene ofte lite påaktet. Som et bidrag til å styrke denne kunnskapen, har NTO fått utført en kartlegging av samarbeid, ressurs- og kompetansedeling innenfor musikk- og scenekunstområdet. Hensikten er å bidra til innsikt som kan gi grunnlag for mer nyanserte beskrivelser av musikk- og scenekunstlandskapet, og som synliggjør de komplekse ressurs- og pengestrømmene som er knyttet til samarbeid og kompetanseutveksling.

Samarbeid mellom musikk- og scenekunstinstitusjonene og andre aktører – som frittstående kompanier og ensembler, festivaler, spel, amatørvirksomhet, kulturskoler og utdan-ningsinstitusjoner m.fl. – innebærer betydelig kompetanseutveksling og komplekse ressurs- og pengestrømmer. Imidlertid finnes det lite systematisert kunnskap om verdien av dette samarbeidet, og i økonomiske analyser er disse horisontale ressurs- og pengestrømmene ofte lite påaktet (som f.eks. i Enger-utvalgets analyser av scenekunstlandskapet i Kulturutredningen 2014).

NTO har på denne bakgrunnen tatt initiativ til to kartleggingsstudier utført av Gunnar Thon Lossius/gtl Management, i samarbeid med Proba samfunnsanalyse. Den første beskriver institusjonenes betydning for de frittstående kompanienes/ensemblenes vilkår for produksjon og formidling og det gjensidige utbyttet partene har av å samarbeide. Den andre beskriver institusjonenes rolle som faglige kompetansemiljøer for andre virksomheter. Studiene er samlet i rapporten Kartlegging av samarbeid, ressurs- og kompetansedeling innen musikk- og scenekunstområdet.

LAST NED RAPPORTEN HER

 

 

Publisert: 19.04.2018 Oppdatert: 19.04.2018

Relaterte artikler