NTO-medlemmenes sponsorinntekter/gaver 2017

NTO ser på privat kulturfinansiering som et viktig supplement til offentlige investeringer og ønsker å bidra til best mulig kunnskapsgrunnlag for den videre politikkutformingen på dette området. Foreningen har derfor siden 2005 utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor- og gaveinntekter. Tallene for 2017 viser at musikk- og scenekunstinstitusjonene samlet mottok ca. 72,6 mill. kroner dette året. Dette var om lag 6,5 mill. kroner mer enn i 2016 og tilsvarer 1,9 pst. av medlemmenes samlede driftsinntekter og 10 pst. av de samlede egeninntektene. Undersøkelsene viser forøvrig at midlene er ujevnt fordelt og at sponsor- og gavemarkedet er lite for de fleste av medlemmene.

Graf som viser andel sponsor/gaveinntekter av driftsinntekter for NTO-medlemmene fra 2005 til 2017
Andel sponsor/gaveinntekter av driftsinntekter for NTO-medlemmene

NTO ser på privat kulturfinansiering som et viktig supplement til offentlige investeringer. Slike private midler kan gjøre det mulig å realisere prosjekter som det ikke er rom for innenfor de rammene som er gitt av det offentlige tilskuddet. NTO ønsker derfor å bidra til best mulig kunnskapsgrunnlag for den videre politikkutformingen på dette området, og foreningen har siden 2005 utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor- og gaveinntekter.

Oversikten for 2017 er basert på brutto sponsor-/gaveinntekter. Tallene som presenteres er rene pengeinntekter slik de fremkommer i virksomhetenes regnskap. Verdier av barteravtaler og andre samarbeidsavtaler, som ikke fremkommer som sponsor- og gaveinntekter i regnskapene, inngår ikke i tallene. 

Kostnadene ved å skaffe gave- og sponsorinntekter og opprettholde sponsoravtalene gjennom gjenytelser er ikke trukket fra. I mange tilfeller legges det ned en betydelig ressursinnsats slik at differansen mellom brutto og netto sponsor-/gaveinntekter kan være betydelig.

Svak økning i 2017

I 2017 mottok 45 NTO-medlemmer innenfor profesjonell musikk og scenekunst samlet om lag 72,6 mill. kroner i sponsorinntekter og gaver, tilsvarende 1,9 pst. av medlemmenes samlede driftsinntekter. Dette var ca. 6,5 millioner kroner mer enn i 2016 (prisjusterte tall), tilsvarende en realøkning på ca. 13 pst., mot en realnedgang på nærmere 5 pst. fra 2015 til 2016.

Dette er variasjoner som for en stor del kan knyttes til noen få virksomheter. Omlag 80 pst. av de private midlene var i 2017 konsentrert om kun 11 av de 45 institusjonene. 14 virksomheter hadde ingen sponsor- og gaveinntekter dette året.

Av de samlede egeninntektene utgjorde sponsorinntekter og gaver ca. 10 pst., mens billettinntekter/honorar utgjorde ca. 66 pst. og andre egeninntekter ca. 24 pst.

Konjunkturavhengig

Mens det i perioden 2005-2008 var en økning i totale sponsorinntekter/gaver, har det etter finanskrisen i 2008 og frem til 2017 vært en markant nedgang på ca. 20 Siden 2008 ser vi stadig mer begrensede muligheter for virksomhetene til å skaffe seg sponsorinntekter og gaver, og finanskrisen har tydeliggjort hvor konjunkturavhengig sponsormarkedet er. pst. 

Undersøkelsen viser med andre ord at sponsormarkedet er lite og vanskelig tilgjengelig for størsteparten av NTOs medlemmer, med noen viktige unntak og variasjoner som i stor grad er knyttet til geografi, størrelse og type virksomhet.

Det har i de senere årene vært flere tilfeller av at etablerte sponsoravtaler ikke forlenges, og mange virksomheter viser til at en mer krevende markedssituasjon skaper usikkerhet når det gjelder muligheten for å opprettholde gave- og sponsorinntekter.

Marginale resultater

Musikk- og scenekunstinstitusjonene arbeider kontinuerlig for å øke egeninntektene, og noen av de større institusjonene har opparbeidet seg en betydelig kompetanse på sponsorområdet. Enkelte institusjoner har relativt høye sponsor- og gaveinntekter som er av avgjørende betydning for virksomheten. Med svekkede produksjonsrammer som følge av økte pensjonskostnader og en realnedgang i offentlige bevilgninger de senere årene, inngår sponsormidler og gaver i flere tilfeller i det ordinære driftsbudsjettet som en nødvendig inntektskilde for å kunne opprettholde allerede etablert aktivitet.

Dersom det forventes at en større del av institusjonenes driftsmidler skal dekkes gjennom inntekter fra private kilder, øker imidlertid også kravet til personalinnsats og kompetanseutvikling på dette området.

Samtidig vet vi at musikk- og scenekunstinstitusjonene er underadministrerte virksomheter med begrensede ressurser å avsette til å fremskaffe samarbeidsavtaler med private givere og sponsorer. Mange rapporterer at resultatene kan være marginale i forhold til innsatsen, og at det må vurderes hva som faktisk er effektiv ressursutnyttelse. Noen av de mindre virksomhetene rapporterer at de ikke har tilstrekkelige administrative ressurser til å drive denne typen arbeid over tid.

Fond og stiftelser

NTO er positiv til tiltak som kan styrke det samlede finansieringsgrunnlaget for kultursektoren og oppmuntrer til en grundig prinsipiell debatt om statens rolle, mål og virkemidler for å fremme privat finansiering.

Vi er blant annet positive til en vurdering av tiltak som kan legge til rette for at det etableres flere private fond og stiftelser som kan komme kulturlivet til gode. Flere allmennyttige stiftelser er en forutsetning for at mer fondsmidler skal tilflyte profesjonelle kunstinstitusjoner, uten at disse virksomhetene risikerer å utkonkurrere  sine egne lokale samarbeidspartnere og frivillige organisasjoner i konkurransen om allerede begrensede midler.

Vi etterlyser samtidig en evaluering av gaveforsterkningen, da det fremdeles er uvisst om ordningen over tid bidrar til at nye givere kommer på banen og at private donasjoner øker. En slik evaluering bør også se nærmere på i hvilken grad ordningen kan føre til en konsentrasjon – ikke bare av private midler – men også av tilgjengelige offentlige midler, på bekostning av de virksomhetene som har vanskeligere vilkår for å skaffe private inntekter.

LES HELE UNDERSØKELSEN HER.

Publisert: 06.07.2018 Oppdatert: 07.05.2019