Kommentar til oppslag om publikumstall

Klassekampen har fredag 9. september et oppslag om «triksing av publikumstall» ved norske teatre, basert på data teatrene blant annet rapporterer inn til Scenestatistikk.no. NTO kan i den forbindelse opplyse om at publikums- og aktivitetsstatistikken på Scenestatistikk viser all publikumsaktivitet, formidlingsaktivitet inkludert, produsert og formidlet ved NTOs medlemsinstitusjoner.

"Vestregata", Hålogaland Teater (foto: Gisle Bjørneby)

Kommentar til oppslag om publikumstall i Klassekampen:

NTO arbeider kontinuerlig med å forbedre publikums- og aktivitetsstatistikken, og søker blant annet å utarbeide klarere retningslinjer for utfyllingen der dette er mulig.

Med et musikk- og scenekunstlandskap i kontinuerlig utvikling og en stadig mer uensartet medlemsmasse er det imidlertid riktig at det byr på utfordringer å lage aggregert statistikk.

Scenekunstinstitusjonene er forskjellige, bransjen i stadig utvikling, og samarbeidsformene mange og nye. Teatrene både samarbeider mer, samproduserer mer og driver med en større vifte av publikumsaktiviteter enn tidligere.

Dette er en ønsket utvikling, til glede for publikum og alle andre enn de som drømmer om enkel sammenlignbar statistikk og lange tidsserier. All denne aktiviteten skal rapporteres inn, enten som en del av teatrets totaltall eller kun registreres som informasjon, og er ikke som overrapportering å regne.

Kompleks virkelighet

Det sier seg selv at det er vanskelig å etablere et sett med presise avgrensinger og kategorier, og samtidig favne alle disse ulike aktivitetene. Slik er det gjerne med statistikk og skjemaer som skal fange en kompleks virkelighet; malen oppleves lett enten som for trang eller som for vid, med stort rom for skjønnsmessige vurderinger. Man kommer imidlertid ikke utenom et visst behov for å utvise kritisk skjønn i utfyllingen av enkelte kategorier når det gjelder besøket ved scenekunstinstitusjonene, et skjønn vi forutsetter at det enkelte teater tar på alvor.

NTO etterstreber transparens, og dette skjønnet kan derfor lett etterprøves, da alle teatrenes rapporter ligger offentlig tilgjengelig på Scenestatistikk, og alle produksjonene er listet opp med titler og tall. 

Rapporteringssystem i endring

Det er imidlertid verdt å merke seg at rapporteringssystemet kommer fra en tid hvor teatrene ble målt på en rekke ulike parametere, og NTO er i dialog med Kulturdepartementet om eventuelle endringer i dagens rapportering og bransjestatistikk. Foreningen har i år nedsatt to utvalg (et for musikkinstitusjonene og et for scenekunstinstitusjonene) som skal se nærmere på definisjoner og utfordringer i dagens statistikk.

Dette er et initiativ som springer ut av NTO og bransjens eget ønske om mer hensiktsmessig rapportering, og et arbeid som allerede er i gang.

Til kulturforsker Georg Arnestads kommentarer i avisen bør det forøvrig bemerkes at publikumsrekorder eller skuffende publikumstall har ingen budsjettmessige konsekvenser for institusjonene. Teatrene er rammefinanisert og skal levere og rapportere i henhold til egne ambisjoner slik de fremkommer i budsjettsøknadene.

LES KLASSEKAMPENS ARTIKKEL HER:
Trikser med besøkstall

LES OGSÅ:
Verdier på spill

Publisert: 09.09.2016 Oppdatert: 30.04.2017

Relaterte artikler