NTOs statistikkarbeid

NTO innhenter årlig medlemmenes årsrapporter og tilgjengeliggjør disse på Scenestatistikk.no. Der kan man også se statistikk for besøks- og aktivitetstall fra medlemmene.

På oppdrag fra Kulturdepartementet innhenter og kvalitetssikrer NTO årlig besøks- og aktivitetstall fra medlemmene på kapittel 323 Musikk og scenekunst post 70 og 71, samt for Riksteatret på post 01 og fører statistikk.  

NTO samler for egen del også inn de samme dataene for medlemmer som foreningen ikke er direkte pålagt av departementet å rapportere. Dette skjer samtidig som de årlige budsjettsøknadene sendes departementet innen 1. mars.

Denne besøks- og aktivitetsstatistikken er offentlig tilgjengelig på Scenestatistikk.no. Der ligger også årsrapporter for de ulike institusjonene. Man vil også kunne sammenligne fjorårets tall med tall helt tilbake til 2000, inkludert fortløpende fireårssnitt.

Revisjon av mål- og resultatstyringen

NTO har gjennom flere år etterlyst en mindre standardisert og detaljert resultatstyring som legger til grunn at institusjonene selv definerer konkrete mål for sin virksomhet, forankret i overordnede kulturpolitiske mål for statens bevilgninger. En forenklet årlig rapportering kombinert med periodiske evalueringer kan etter vårt syn være med på å fremme kunstnerisk autonomi og sikre prinsippet om armlengdes avstand.

Kulturdepartementets forslag i budsjettproposisjonen for 2015 om en revisjon av opplegget for mål- og resultatstyring ble derfor ønsket velkommen av foreningen. De foreslåtte endringene er helt i tråd med våre anbefalinger om å justere mål- og resultatstyringen med utgangspunkt i et tydeligere skille mellom statens ansvar for å definere overordnede kulturpolitiske mål på den ene siden, og virksomhetenes ansvar for selv å definere konkrete mål for oppgaveutførelsen på den andre siden.

Publisert: 30.06.2015 Oppdatert: 05.11.2017