PM 30.06.2017
NTO-medlemmenes sponsorinntekter/gaver 2016

Musikk- og scenekunstinstitusjonene arbeider kontinuerlig for å øke egeninntektene, og NTO utarbeider årlige oversikter over medlemmenes gave- og sponsorinntekter. Undersøkelsene viser at sponsor- og gavemarkedet er lite for de fleste av medlemmene, med en samlet realnedgang på 5 prosent i 2016 i forhold til 2015. Samtidig mottok flere av NTO-virksomhetene gaveforsterkning i 2016, uten at noe tyder på at denne ordningen har stimulert til mer private midler for institusjonene. NTO oppfordrer derfor til en evaluering av ordningen og til at man reflekterer over de prinsipielle, demokratiske sidene og konsekvensene av at private givere får styring over fordeling av fellesskapets midler.

NTO ser på privat kulturfinansiering som et viktig supplement til offentlige investeringer. Slike private midler kan gjøre det mulig å realisere prosjekter som det ikke er rom for innenfor de rammene som er gitt av det offentlige tilskuddet. NTO ønsker derfor å bidra til best mulig kunnskapsgrunnlag for den videre politikkutformingen på dette området, og foreningen kartlegger årlig medlemmenes sponsor- og gaveinntekter.

I 2016 mottok 45 NTO-medlemmer innenfor profesjonell musikk og scenekunst samlet om lag 63 mill. kroner i sponsorinntekter og gaver, tilsvarende 1,8 pst. av medlemmenes samlede driftsinntekter. Dette var ca. 2,7 millioner kroner mindre enn i 2015 (prisjusterte tall), tilsvarende en realnedgang på ca. 5 pst. Av de samlede egeninntektene utgjorde sponsorinntekter og gaver nærmere 10 pst, mens billettinntekter/honorar utgjorde ca. 68 pst. og andre egeninntekter ca. 22 pst.

Undersøkelsen er basert på brutto sponsor-/gaveinntekter. Kostnadene ved å skaffe gave- og sponsorinntekter og opprettholde sponsoravtalene gjennom gjenytelser er ikke trukket fra. I mange tilfeller legges det ned en betydelig ressursinnsats slik at differansen mellom brutto og netto sponsor-/gaveinntekter kan være betydelig.

LES VIDERE HER.

For mer informasjon kontakt:
Marianne Dyrnes Vallat, tlf. 98 04 67 77, marianne(a)nto.no

Publisert: 12.10.2017 Oppdatert: 12.10.2017