PM 01.07.2016
Gave- og sponsorinntekter 2015

NTOs årlige kartlegginger av medlemmenes sponsor-/gaveinntekter viser at slike inntekter i 2015 utgjorde 1,8 pst. av virksomhetenes samlede driftsinntekter, og at det har vært en markant realnedgang i slike inntekter siden 2008. Funnene bekrefter bildet fra andre undersøkelser om at slik privat finansiering generelt er vanskelig tilgjengelig for profesjonelle, offentlig støttede kunstinstitusjoner i Norge.

Foto: Free images_forwardcom

NTO utarbeider årlige oversikter over medlemmenes sponsor-/gaveinntekter. Tallene for 2015 viser at NTOs daværende 43 medlemmer mottok samlet 64 mill. kroner i sponsorinntekter og gaver. Dette var 3,8 mill. kroner mer enn i 2014 og tilsvarer 1,8 pst. av medlemmenes samlede driftsinntekter og 10,4 pst. av de samlede egeninntektene. Siden finanskrisen i 2008 har det vært en realnedgang i totale sponsorinntekter/gaver på nærmere 26 pst. 

Undersøkelsene viser at midlene er ujevnt fordelt. 85 pst. av midlene var i 2015 konsentrert om 10 store institusjonene i Oslo, Bergen og Stavanger, samt Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand. 16 av 43 institusjoner hadde ingen sponsorinntekter/gaver. Blant disse var det 12 scenekunstinstitusjoner. 

Undersøkelsene er basert på brutto sponsor-/gaveinntekter, og verdier av barteravtaler og andre samarbeidsavtaler inngår ikke i tallene. Kostnadene ved å skaffe gave-/sponsorinntekter og opprettholde sponsoravtalene gjennom gjenytelser er heller ikke trukket fra.  I mange tilfeller legges det ned en betydelig ressursinnsats slik at differansen mellom brutto og netto sponsor-/gaveinntekter kan være nokså stor. 

Innsats og resultat

Dersom en større del av driftsmidlene til institusjonene skal dekkes gjennom inntekter fra private kilder, øker også kravet til personalinnsats og kompetanseutvikling på dette området. Teater- og musikkinstitusjonene er imidlertid underadministrerte virksomheter med begrensede ressurser å avsette til merkantilt arbeid. Flere av virksomhetene arbeider allerede kontinuerlig for å øke egeninntektene, og noen av de større institusjonene har opparbeidet seg en betydelig kompetanse på området. Likevel kan resultatene ofte være marginale i forhold til innsatsen.

Prioriteringer

Funnene i NTOs årlige sponsorundersøkelser bekrefter bildet fra andre undersøkelser om at at privat finansiering er konjunkturavhengig, og at private sponsormidler og gaver generelt er vanskelig tilgjengelige for profesjonelle, offentlig støttede kunstinstitusjoner (jf. bl.a. Sponsor Insights årlige undersøkelse, Arts & Business statusrapport 2013 og rapporten Stiftelser i det moderne Norge fra 2010). Samlet sett viser disse undersøkelsene at bedrifter og pengeutdelende stiftelser i stor grad prioriterer andre formål enn kultur.

Blant de som prioriterer kultur foretrekkes frivillige organisasjoner, lokal amatørvirksomhet og tidsavgrensede arrangementer som festivaler fremfor enkeltkunstnere og institusjoner. Stiftelsesmidlene kanaliseres eksempelvis primært til sivilsamfunnet, og relativt få av respondentene i Stiftelser i det moderne Norge slutter seg til påstanden om at "pengeutdelende stiftelser bør bidra mer til formål på kulturfeltet".

Realisme

NTO er glad for at regjeringen vil legge bedre til rette for private fond og stiftelser som kan komme kulturlivet til gode. Etter vår mening er et større antall fond og stiftelser en forutsetning for at mer fondsmidler skal tilflyte offentlig støttede kunstinstitusjoner, uten at disse risikerer å utkonkurrere sine egne lokale samarbeidspartnere og frivillige organisasjoner. Vi oppfordrer samtidig til en politikkutforming basert på realistiske vurderinger av potensialet for økt privat finansiering.

Vi mener også det er viktig å frembringe kunnskap om hvorvidt gaveforsterkningsordningen bidrar til at nye givere kommer på banen og private donasjoner øker, og i hvilken grad ordningen kan føre til en konsentrasjon av tilgjengelige offentlige midler. 

LES UNDERSØKELSEN HER.

For mer informasjon, kontakt:
Norsk teater- og orkesterforening v/Marianne Dyrnes Vallat, tlf. 980 46 777, marianne@nto.no.

Publisert: 29.06.2016 Oppdatert: 30.06.2017