NTOs julebrev 2019

Vår viktigste innsatsfaktor vil alltid være mennesker som skal behandles og lønnes etter profesjonens standarder. Og vårt viktigste formål er stadig det levende møtet med publikum, skriver vår direktør Morten Gjelten i sin julehilsen.

Portrettbilde av Morten Gjelten
Morten Gjelten (foto: Brian Olguin)

Det er en vital og på alle måter profesjonell musikk- og scenekunstbransje som går inn i julehøytiden. Kvaliteten på det som produseres og fremføres er høy. Publikumsvekst på hjemmebane, suksessrike turneer, orkesterjubileer og Heddadager.

Samarbeid er et annet stikkord. Eksemplene er mange på vellykkede prosjekter som peker i retning av stadig større estetisk nysgjerrighet og åpenhet når det gjelder produksjonsformer. Alle evalueringer peker i retning av en veldrevet og seriøs bransje.

Denne positive utviklingen fordrer dog både sterke institusjoner og veldrevne og velfinansierte kulturfond. NTO har gjennom året som alltid vært opptatt av rammebetingelser, og av å vise hvor sårbare profesjonelle kunstinstitusjoner er for endringer i disse. Vår viktigste innsatsfaktor vil alltid være mennesker som skal behandles og lønnes etter profesjonens standarder. Og vårt viktigste formål er stadig det levende møtet med publikum. 

Ytringsrommet

Ikke uten utfordringer, men sterke nok til å møte dem og ta debattene. Og året har vært fullt av kulturpolitiske debatter til både inspirasjon og ettertanke. Hele komplekset rundt Ways of seeing kommer til å få sin virkningshistorie – også for oss som organisasjoner.

En viktig grunn til å huske 2019 med glede er at Stortinget vedtok en kulturmelding som forankrer kulturpolitikken i spørsmålet om ytringsfrihet og som forplikter når det kommer til det offentlige Norges ansvar for å sikre en infrastruktur som kan ivareta denne friheten. Med levende, åpne, reelle demokratier som mål. Intet mindre.

Ser vi oss rundt i Europa ser vi tydelige eksempler på at dette ytringsrommet ikke kun dreier seg om formell tilgang til rettighet, men i høy grad også er et spørsmål om ressurser. Ressurser til akademia, til frie medier, til kulturinstitusjoner. «Smarte» myndigheter trenger ikke gripe til direkte sensur når kutt i offentlige tildelinger fungerer like godt. Vi har sett det mange steder. Senest i Belgia nå senhøstes.

Det gir selvsagt tankevekkende perspektiver på temaet som mer enn noe annet har preget NTOs arbeid dette året; sårbarheten til kunstneriske virksomheter avhengige av ett forvaltningsnivå, én finansieringskilde. Regionreformen og signalene om dyptgripende endringer i finansiering og forvaltning har derfor vekket et kulturliv som virkelig kjenner at gulvet beveger seg til aktiv kulturpolitisk debatt både lokalt og nasjonalt.

Føringer og frihet

Bransjen tåler også skarpere og grundigere samtaler rundt mangfold og representasjon, utdanning, digitalisering, politiske føringer og kunstens frihet. NTO ønsker som alltid å bidra til dette.

Vi ser derfor fram mot revideringen av kulturloven i 2020 hvor det i Kulturmeldingen loves at det tas sikte på en lovfesting av armlengdeprinsippet.

En samlet musikk- og scenekunstbransje

Kulturlivet er ved årets slutt i godt driv til å samle seg i et bredt samarbeid for en grønnere kunst- og kultursektor. Vi har store forventninger til dette arbeidet. Kunnskapsdeling og konkret tiltak er målet.

NTO går ut av året med 50 medlemmer. Det er fem flere enn ved årets begynnelse. Etableringen av NTO – musikk, gode møter i Norsk teaterlederforum, et nyetablert styrelederseminar, årsmøte og Heddadager er alle inspirerende møteplasser som optimistisk videreføres i 2020.

Vi takker alle medlemmer, venner og samarbeidspartnere, kulturpolitikere og byråkrater for et spennende år. Fredelig julehelg til alle. Kom igjen 2020!

Morten Gjelten, direktør Norsk teater- og orkesterforening

Publisert: 19.12.2019 Oppdatert: 04.02.2020