Uttalelse til Kulturdepartementets arbeid med statsbudsjettet for 2016

NTO leverte sin uttalelse til Kulturdepartementets arbeid med kommende års statsbudsjett tirsdag 9. juni.

Oppsummering av NTOs høringsuttalelse til Kulturdepartementets arbeid med statsbudsjettet for 2016:
 

LØNNS- OG PRISKOMPENSASJON: NTO anmoder om at institusjonene sikres tilstrekkelig høyt nivå på lønns- og priskompensasjonen. Dette er en forutsetning for å møte den alminnelige veksten i faste kostnader som lønn og pensjon, uten å måtte redusere aktivitetsnivå og kvalitetskrav.

PENSJON: Institusjonene står overfor meget alvorlige utfordringer som følge av økte pensjonskostnader. Disse utfordringene kan kun løses gjennom aktiv medvirkning også fra eiere og tilskuddsparter. Vi anmoder departementet om å sikre at staten bidrar aktivt til en bærekraftig og fremtidsrettet løsning.

KULTURMOMS: NTO ber om en endring i merverdiavgiftsloven, slik at foreningens medlemmer blir omfattet av avgiftsplikten med lav sats. Som kjent kom scenekunst og musikk ikke inn i avgiftssystemet.

FYLKESKOMMUNAL/KOMMUNAL ØKONOMI OG FUNKSJONSDELINGEN: NTO anmoder om at staten tar sitt ansvar for at kommunene og fylkeskommunene har økonomi til å følge opp bevilgningene til region- og landsdelsinstitusjonene, i henhold til 70/30 fordelingen mellom stat og region.

PRIVAT FINANSIERING: NTO vil oppmuntre til en grundigere prinsipiell debatt om statens mål og virkemidler for å fremme privat finansiering, også i et demokratisk perspektiv. Foreningen ser på privat kulturfinansiering som et viktig supplement til offentlige investeringer og er positiv til en vurdering av tiltak som kan styrke det samlede finansieringsgrunnlaget for sektoren. Samtidig mener vi det er viktig at politikkutformingen er basert på et realistisk bilde av potensialet for økt privat finansiering.

BYGG OG VEDLIKEHOLD: NTO anmoder om at departementet fortsatt er oppmerksom på behovene for å videreutvikle den kulturelle infrastrukturen og særlig behovet for at kunstneriske og organisatoriske utfordringer blir vektlagt ved innflytting i nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Vi vil understreke betydningen av at staten bidrar med finansielle og organisatoriske løsninger som sikrer at kostnader til vedlikehold ikke går utover institusjonenes kjernevirksomhet.

SAMARBEID: NTO vil understreke betydningen av at musikk- og scenekunstinstitusjonene har økonomiske rammebetingelser som gjør det mulig å videreutvikle samarbeidet med selvstendige scenekunstkompanier, musikkensembler og enkeltkunstnere.

DE PROGRAMMERENDE TEATRENE: NTO anmoder om at staten opprettholder og styrker sitt ansvar for finansieringen av Black Box Teater som en viktig del av den nasjonale infrastrukturen innenfor scenekunsten.

RIKSTEATRET: For å sikre at scenekunsttilbudet lokalt og regionalt ikke svekkes, anmoder NTO om at Riksteatrets økonomiske rammevilkår opprettholdes.

KOR: NTO anmoder om en forsterket satsing på symfoniorkestrenes og region- og distriktsoperaenes profesjonalisering av korvirksomheten.

INTERNASJONAL VIRKSOMHET: Vi ber om en helhetlig gjennomgang av ansvarsdeling, mål og virkemidler på det utenrikskulturelle området, som kan munne ut i konkrete tiltak for å styrke også musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale arbeid og rolle.

DIGITAL DISTRIBUSJON OG FORMIDLING: NTO ber om at det etableres en særskilt støtteordning for digital distribusjon av teater- og musikkproduksjoner.

SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN: NTO anmoder om at Skuespiller- og danseralliansen etableres som en permanent ordning og utvides med et større antall frilansdansere og -skuespillere.

KUNST I SKOLEN SOM EN DEL AV ALLMENNDANNELSEN: NTO imøteser at den varslede oppfølgingen av rapporten Det muliges kunst skal føre til en bedre koordinering av kultur- og utdanningspolitikken, og vi vil særlig understreke at kunst- og kulturfagene i skolen må styrkes.

KRITIKK OG OFFENTLIG MENINGSUTVEKSLING: NTO anmoder om at staten opprettholder sitt ansvar for å legge forholdene til rette for ytringsfrihet og ytringsmangfold, også gjennom sterk statlig støtte til mediene. Foreningen er glad for en styrking av avsetningen til stipender for kritikere i inneværende års budsjett. Vi etterlyser samtidig en nærmere vurdering og styrking av særskilte virkemidler som kan bidra til å styrke det seriøse, offentlige ordskiftet om kunsten.

LAST NED HELE UTTALELSEN HER:
Uttalelse til Kulturdepartementets arbeid med statsbudsjettet for 2016

Publisert: 14.06.2015 Oppdatert: 07.12.2015