Stortingets budsjettbehandling av statsbudsjettet 2019

Familie- og kulturkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2019 ble vedtatt 4. desember 2018 og behandlet i Stortinget 10. desember. Budsjettprosessen for kulturområdet er med dette avsluttet. NTO avslutter året med å oppsummere resultatene av endringene som vedrører kapittel 323 Musikk og scenekunst, samt andre områder som foreningen omtaler i høringsuttalelsen til statsbudsjettet.

Familie- og kulturkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem 4. desember og behandlet i Stortinget 10. desember. NTO har på tampen av året oppsummert Stortingets budsjettbehandling av kulturbudsjettet for 2019 som ble lagt frem 8. oktober og kommentert av foreningen i høringsuttalelse til statsbudsjett. Vi oppsummerer her resultatene av endringene som vedrører kapittel 323 Musikk og scenekunst, samt andre områder som NTO omtaler i foreningens høringsuttalelse til statsbudsjettet.

I tillegg har vi trukket frem noen mindretallsmerknader som er interessante for bransjen. Vi viser særlig til merknader om ABE-reformen som henter tallmateriale og formuleringer direkte fra NTOs høringsuttales til regjeringens budsjettfremlegg for 2019. Likeså er etterlysningen av en evaluering av gaveforsterkningsordningen, samt en reversering av kuttene til kulturformål over Utenriksdepartementets budsjett helt i tråd med NTOs uttalelse.

Endringer etter budsjettforliket og stortingets behandling 

Rammesum

Vedtatt netto utgiftsramme for rammeområde 3 Kultur kr 15.644.548 000. Dette er kr 7.084.000 mer enn regjeringens forslag (jf. Gul bok), og innebærer en nominell økning på kr. 839.798.000 kroner fra 2018. Rammeområde 3 omfatter følgende programkategorier: Frivillighets-, kultur- og medieformål og den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn over Kulturdepartementets budsjett, samt Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond over Klima- og miljødepartementets budsjett.

Skuespiller- og danseralliansen

Skuespiller- og danseralliansen styrkes med 2 millioner kroner.

Produksjonstilskuddet

Produksjonstilskuddet (pressestøtten) økes med fem millioner ift. regjeringens budsjettfremlegg (Prop. 1 S (2018-2019)). Det betyr at det opprinnelige realkuttet på ca. 7 millioner kroner (pga. manglende lønns- og priskompensasjon) reduseres til ca. 2 millioner kroner. 

Vurdere opprettelse av kringkastingskor

Med henvisning til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF er følgende forslag vedtatt:

 «Stortinget ber regjeringen vurdere opprettelsen av et profesjonelt kringkastingskor i tilknytning til NRK som etter modell fra Kringkastingsorkesteret skal ha institusjonelle forutsetninger til å drive stabil kunstnerisk virksomhet på høyt nivå.»

LAST NED VÅR OPPSUMMERING AV BUDSJETTPROSESSEN FOR 2019

Publisert: 21.12.2018 Oppdatert: 04.02.2019

Relaterte artikler