Stortingets budsjettbehandling av statsbudsjettet 2018

Familie- og kulturkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2018 ble vedtatt 7. desember 2017 og behandlet i Stortinget 12. desember 2017. Budsjettprosessen for kulturområdet er med dette avsluttet. NTO avslutter året med å oppsummere resultatene av endringene som vedrører kapittel 323 Musikk og scenekunst, samt andre områder som foreningen omtaler i høringsuttalelsen til statsbudsjettet.

Familie- og kulturkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem 7. desember og behandlet i Stortinget 12. desember. NTO har på tampen av året oppsummert Stortingets budsjettbehandling av kulturbudsjettet for 2018 som ble lagt frem 12. oktober og kommentert av foreningen i høringsuttalelse til statsbudsjett. Vi oppsummerer her resultatene av endringene som vedrører kapittel 323 Musikk og scenekunst, samt andre områder som NTO omtaler i foreningens høringsuttalelse til statsbudsjettet.

Rammesum

Regjeringspartiene Høyre og FrP inngikk budsjettavtale med KrF og Venstre 22. november, og rammene for statsbudsjettet 2018 ble vedtatt under finansdebatten 4. desember. Vedtatt rammesumm (netto utgiftsramme) for rammeområde 3 Kultur ble 14.804.750 000 kroner, jf. Innst. 2 S (2017–2018).

Dette innebærer en økning på 297.337 kroner i forhold til regjeringens budsjettforslag (Prop 1 S). Rammeområde 3 er endret slik at rammesummen 2018 ikke er sammenlignbar med rammen for 2017.

Økt effektiviseringsuttak

Med budsjettforliket ble reduksjonen knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen økt med 0,2 pst (fra 0,5 til 0,7 pst). På kulturbudsjettet rammes statsetatene, men ikke tilskuddsinstitusjonene, av denne endringen. Blant NTOs medlemmer påføres dermed Riksteatret en ytterligere reduksjon i bevilgningen. 

Hordaland Teater og Black Box teater

Bevilgningen til Hordaland Teater styrkes med 1 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag «for å videreføre bevilgningen fra revidert nasjonalbudsjett 2017 og dermed bidra til realiseringen av nynorskscene i Logen». Dette er i tråd med NTOs høringsuttalelse til statsbudsjettet, hvor vi tok til orde for at staten bidrar til nødvendig oppgradering av Hordaland Teaters lokaler på linje med fylkeskommunen.

Black Box teater styrkes med 4 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag. I NTOs uttalelse til statsbudsjettet tok foreningen til orde for en styrking av de programmerende teatrene, samt at staten tar tilbake et større ansvar for Black Box teater etter makeskiftet i 2014 mellom staten og Oslo kommune.

Økningen til Black Box teater inngår i en samlet økning på 5 mill. kroner, som i budsjettforliket og innstillingen er formulert som en styrking av «fri scenekunst». Den øvrige bevilgningen på 1 mill. kroner er fordelt på Studium Actoris i Østfold og Stella Polaris i Vestfold. 

Kulturfondet

Bevilgningen til Norsk kulturfond økes med 30 mill. kroner ift. regjeringens forslag, hvorav 10 mill. kroner er øremerket festival- og arrangørstøtteordningen under avsetningen til musikkformål. De resterende 20 mill. kroner er ikke øremerket. I rådsmøtet 13. desember ble det bestemt å bruke disse midlene til å styrke ordninger Rådet selv har prioritert i budsjettsøknaden for 2018. Midlene blir fordelt mellom tilskuddsordningen på det første rådsmøtet i 2018.

«Det frie scenekunst feltet»

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti, fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018 legge fram en vurdering av situasjonen for det frie scenekunstfeltet, inkludert erfarne grupper som mottar støtte fra Norsk kulturfond, og grupper som får eller har fått støtte over kap. 323 post 71 og 78, og hvordan disse kan sikres forutsigbarhet.» 

Kunstnerpolitikk

Skuespiller- og danseralliansen er styrket med 5 mill. kroner ift. regjeringens forslag.

Kunstnerstipendene styrkes med til sammen 13,5 mill. kroner. 

Pressestøtte

Regjeringens forslag om å redusere pressestøtten reverseres. 

Utenrikskulturell innsats

Regjeringens forslag om å redusere bevilgningen til kultur, næringsfremme og informasjonsformål reverseres. 

TABELLER SOM VISER ENDRINGENE I TALL:
Tabell 1_Endringer i vedtatt budsjett ift. regjeringens budsjettforslag
Tabell 2_Vedtatt budsjett for 2018 ift. 2017

LAST NED OPPSUMMERINGEN SOM PDF-DOKUMENT.

Publisert: 21.12.2017 Oppdatert: 18.05.2019

Relaterte artikler