Stortingets budsjettbehandling

Familie- og kulturkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2017 ble vedtatt 14. desember 2016, og budsjettprosessen for kulturområdet med dette avsluttet. NTO avslutter året med å oppsummere resultatene av endringene som vedrører kapittel 323 Musikk og scenekunst, samt andre områder som foreningen omtaler i høringsuttalelsen til statsbudsjettet.

NTO har på tampen av året oppsummert Stortingets budsjettbehandling av kulturbudsjettet for 2017 som ble lagt frem 6. oktober og kommentert av foreningen i høringsuttalelse til statsbudsjett.

Regjeringspartiene Høyre og FrP inngikk 3. desember budsjettavtale med KrF og Venstre, og rammene for statsbudsjettet 2017 ble vedtatt under finansdebatten 5. desember. Vedtatt rammesumm (netto utgiftsramme) for rammeområde 3 Kultur ble 10.726.972.000 kroner.

Dette innebærer en økning på 54.888 kroner i forhold til regjeringens budsjettforslag (Prop 1 S med Tillegg 1). I forhold til inneværende års budsjett innebærer det en nominell økning på 154.426 kroner, tilsvarende 1,46 prosent.

Familie- og kulturkomiteens innstilling ble deretter avgitt 9. desember (Innst. 14 S (2016-2017)) og vedtatt i plenum 14. desember.

Under følger NTOs oppsummering av budsjettprosessen etter fremleggelsen av Prop. 1 S (2016-2017):

Saldert budsjett

Økt effektiviseringsuttak

Med budsjettforliket ble det såkalte effektiviseringsuttaket økt med 0,3 pst (fra 0,5 til 0,8 pst). På kulturbudsjettet rammes statsetatene, men ikke tilskuddsinstitusjonene, av denne endringen. Blant NTOs medlemmer påføres altså Riksteatret og Kulturtanken ytterligere kutt i bevilgningen.

Kunstnerpolitikk

Skuespiller- og danseralliansen er styrket med 6 mill. kroner ift. Regjeringens forslag (Prop 1 S). Dette er en gledelig styrking av alliansen som også NTO har tatt til orde for i uttalelsen til statsbudsjettet.

Kunstnerstipendene styrkes med 8 mill. kroner.

Pressestøtte og NRK-lisens

Regjeringens forslag om å redusere pressestøtten reverseres og NRK-lisensen økes med 30 kroner.

Utenrikskulturell innsats

Regjeringens forslag om å redusere bevilgningen til kultur, næringsfremme og informasjonsformål reverseres.

Forsvarets musikk

For 2017 økes bevilgningen over kap. 1795 Kulturelle og allmennyttige formål med 7 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, for å opprettholde antall militære musikkorps:

«Komiteen vil understreke den betydning videreføringen av fem fullverdige musikkorps har både for Forsvaret og for norsk kulturliv og forutsetter at de gjennom den nye finansieringsmodellen tilføres ressurser nok til både å utføre interne oppgaver i Forsvaret og fortsatt ha en aktiv utadrettet konsertvirksomhet.» (Innst. 7 S 2016-2017)

I utenriks- og forsvarskomiteens innstilling til langtidsplanen (Innst. 62 S (2016-2017)) forutsetter flertallet «at Kulturdepartementet fra og med 2018 skal finansiere 40 pst. av de samlede utgiftene knyttet til virksomheten til korpsene i Harstad, Trondheim, Bergen og Horten.»:

Komiteen viser til at en gjennomgang av aktiviteten til Forsvarets musikk i 2014 viste at oppdrag for Forsvaret, Kongehuset, Stortinget og regjeringen totalt omfattet 40 pst. av oppdragene i 2014.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, viser til at den øvrige virksomheten var rettet inn mot sivile arrangementer i privat eller offentlig regi. Gitt at korpsene skal konsentrere sin virksomhet om oppdrag for Forsvaret, Kongehuset, Stortinget og regjeringen, er det i dag en overkapasitet i Forsvarets musikk. Samtidig viser statistikken hvilken viktig rolle korpsene spiller i norsk musikkliv. Flertallet legger derfor til grunn dagens struktur med fem korps videreføres, samtidig som musikkinspektoratet legges ned og prinsippet om samlet og effektivisert sentral ledelse opprettholdes. Flertallet legger videre til grunn at personellet i Forsvarets musikk beholder sitt ansettelsesforhold i Forsvaret. Flertallet forutsetter at Kulturdepartementet fra og med 2018 skal finansiere 40 pst. av de samlede utgiftene knyttet til virksomheten til korpsene i Harstad, Trondheim, Bergen og Horten. Det skal også utredes om kommuner og fylkeskommuner skal finansiere deler av virksomheten.

Festivaler

Etter at knutepunktordningen ble avviklet og de tidligere knutepunktfestivalene ble flyttet over til Kulturfondet, oppretter Kulturrådet ny festivalstøtteordning fra 2018. Likevel bevilges Protestfestivalen i Kristiansand 300.000 kroner over kap. 325 post 78, fordi den ikke har fått støtte fra Kulturrådet.

ENDRINGER I TALL OG PARTIENES MINDRETALLSMERKNADER:
Tabell 1_Endringer i vedtatt budsjett ift. regjeringens budsjettforslag
Tabell 2_Vedtatt budsjett for 2017 ift. 2016
Tabell 3_Prioriteringer i alternative budsjett
Mindretallsmerknader

Publisert: 20.12.2016 Oppdatert: 07.08.2017

Relaterte artikler