Innspill til statsbudsjettet for 2020

NTO har 18. juni levert sitt innspill til utarbeidelse av statsbudsjettet for 2020. NTO understreker i innspillet blant annet at kvalitet må tydeliggjøres som overordnet mål og at det er avgjørende at kunstinstitusjonene ikke påføres krav og forventninger som i sum innsnevrer det kunstneriske handlingsrommet.

Forestillingsbilde av mann som sitter med trekkspill på en scene med mørk bakgrunn og lys konfetti som daler ned
"Lang dags ferd mot natt", Trøndelag Teater (foto: Bengt Wanselius)

Norsk teater- og orkesterforening har 18. juni 2019 sendt sitt innspill til regjeringens utarbeidelse av kulturbudsjett for 2020. Innspillet kan lastes ned her.

Kunstnerisk handlingsrom

Vi presiserer i innspillet at vi er fornøyde med at armlengdesprinsippet er styrket de senere årene ved at institusjonene selv definerer konkrete mål for sin virksomhet, og at de periodiske institusjonsevalueringene videreføres. Vi mener det er avgjørende at kunstinstitusjonene ikke påføres krav og forventninger som i sum innsnevrer det kunstneriske handlingsrommet. Dette er vesentlig for å sikre kunstens frihet, ytringsmangfold og kvalitet.

På samme måte mener vi at kvalitet – også i fremtidens kulturpolitikk – må tydeliggjøres som overordnet mål. En fremtidig lovbestemmelse om armlengdesprinsippet må etter NTOs syn være operativ og fundert i en grundig gjennomgang av selve begrepet og hvordan prinsippet arter seg i praktisk politikk.

Det er også viktig at forventninger om økt brukerbetaling ikke blir en hindring for å nå et mer sammensatt publikum, men at institusjonenes handlingsrom for blant annet å utvikle mangfoldstrategier ut i fra egenart og demografiske omgivelser sikres.

Samtidig ber vi om at de varslede drøftingene om oppgaveoverføring fra stat til fylkeskommune baseres på tydelig formulerte kulturpolitiske begrunnelser, grundige analyser av kunstfeltene og en revidert kulturlov.

ABE-reformens effekt på institusjonsøkonomi og kunstnerøkonomi

Videre påpeker vi at den infrastrukturen som institusjonene representerer sikrer kontinuitet i arbeidsmulighetene både i og utenom hovedstadsregionen og de største byene. I tillegg spiller institusjonene en viktig rolle som vitaliserende faglige kompetansemiljø for festivaler, amatørvirksomhet, kulturskoler, universiteter og høyskoler og det øvrige stedlige kulturlivet.

God institusjonsøkonomi er derfor avgjørende for å sikre og skape arbeidsplasser for frilansere så vel som fast ansatte kunstnere.

Fem år med underkompensasjon for lønns- og prisvekst som følge av ABE-reformen rammer imidlertid kjernevirksomheten i allerede underadministrerte musikk- og scenekunstinstitusjoner.

Programmeringsøkonomi og kunstnerisk motivert samarbeid  

Vi oppfordrer i innspillet også til en helhetlig vurdering av hvordan programmeringskompetansen- og økonomien kan styrkes og innrettes for å sikre økt visning og formidling av profesjonell musikk og scenekunst flere steder i landet.

Vi minner samtidig om at kvalitet fremfor økonomi må være et avgjørende utvelgelseskriterium i arrangørleddet. Likeledes er det viktig at flere kvalitetsforståelser settes i spill gjennom en direkte styrking av en kunstfaglig kompetent etterspørselsside som har rom til å programmere og co-produsere uavhengig av Kulturrådets beslutningsmyndighet.

Bygg for publikum

Vi peker i innspillet også på viktigheten av at staten bidrar med finansielle og organisatoriske løsninger som sikrer at kostnader til bygningsmessig drift og vedlikehold ikke går utover institusjonenes produksjonsbudsjetter. Vi ber regjeringen merke seg særskilt de akutte behovene for nye lokaler til Det Samiske Nasjonalteatret Beaivvás og behovet for fortgang i rehabiliteringen av Nationaltheatret.

Skolen og utdanningen

De humanistiske og estetiske fagene er NTOs syn en essensiell del av allmenndannelsen. Samtidig må kvaliteten i de estetiske fagene styrkes i hele utdanningsløpet for å sikre at utøvere utdannet i Norge kan hevde seg i et globalt arbeidsmarked preget av stor konkurranse og høye kvalitetskrav.

LES HELE INNSPILLET HER.

Publisert: 21.06.2019 Oppdatert: 26.02.2020