Innspill til statsbudsjettet for 2018

NTO leverte den 20. juni sitt innspill til Kulturdepartementet i forbindelse med utarbeidelse av statsbudsjettet for budsjettåret 2018. I innspillet understreker vi blant annet nødvendigheten av reell lønns- og priskompensasjon for å hindre at ordinære lønnsøkninger går utover den kunstneriske aktiviteten og tilbudet til publikum.

Forestillingsbilde av mann som leser bok i mørkt rom
Fra "Kollaps i kulissene", Riksteatret (foto: Erik Berg)

NTO peker i sitt innspill til arbeidet med kommende års statsbudsjett på at tariffpartene har gjort en betydelig innsats for å løse pensjonsknuten, og at vi forventer at bransjens egen innsats motsvares med reell lønns- og priskompensasjon og en momsreform. Vi minner om at de tre siste årene med underkompensasjon for lønns- og prisvekst treffer flatt, og rammer både institusjoner hvor omfattende omstillingsprosesser allerede er gjennomført eller i gang og institusjoner som fortsatt er i en krevende oppbyggingsfase.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at i vår sektor er det en direkte sammenheng mellom institusjonsøkonomi og kunstnerøkonomi, og at reduserte rammer for institusjonene fører til færre kunstneriske årsverk og svekkede arbeids- og inntektsvilkår for kunstnerne.

Regjeringen har de senere årene selv tatt initiativ til nye ordninger og prosjekter slik som Kreativt Norge, Talent Norge og gaveforsterkningsordningen. NTO savner faglige begrunnelser for at regjeringens egeninitierte prosjekter har vært hovedsatsinger i budsjettene, mens direkte tilskudd til etablerte strukturer reduseres og rammene for selve innholdsproduksjonen og den langsiktige, grunnleggende kunstneriske utviklingen og nyskapingen svekkes.

Når kapasiteten i produksjons- og formidlingsapparatet presses, blir det også utfordrende å ivareta bredden i samfunnsansvaret – herunder eksterne forventninger og egne ambisjoner om videreutvikling av formidlingsstrategier, utnyttelse av digital teknologi, ekstern relasjonsbygging og samarbeid, internasjonal utveksling og annen utadrettet virksomhet. 

Kulturmelding og regionreform 

Vi understreker i innspillet at vi ser frem til at den varslede utredningen av ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene i forbindelse med en ny kulturmelding også omfatter en grundig vurdering av hvordan kvaliteten best kan sikres i det profesjonelle kunsttilbudet og hvordan prinsippet om en armlengdes avstand best kan ivaretas. 

Vi oppfordrer i den forbindelse til at direkte statstilskudd videreføres som det viktigste virkemiddelet for å ivareta en nasjonal kulturpolitikk for hele landet. 

Videre mener vi det er viktig at politiske beslutninger er fundert på faglige begrunnelser og argumenter som kan debatteres i offentligheten, og vi håper at en ny kulturmelding kan bidra til en mer kunnskapsbasert og transparent politikkutforming. 

Akutte byggesaker

NTO understreker i uttalelsen at gode produksjons- og formidlingslokaler er helt nødvendig for å sikre kvalitet i innholdet og bred formidling. Vi gjør derfor Kulturdepartementet oppmerksom på at det fortsatt er store etterslep i den kulturelle infrastrukturen, med behov både for nye bygg og for oppgradering av eksisterende teater- og konsertlokaler. 

Programmerende teatre og Kulturfondet

Vi oppfordrer også til at staten styrker sitt ansvar for tre programmerende teatre – BIT Teatergarasjen, Teaterhuset Avant Garden og Black Box Teater – som en betydelig del av den nasjonale infrastrukturen. Dette er blant de viktigste virkemidlene for å bedre produksjons- og formidlingsvilkårene for selvstendige kompanier og kunstnere.

Vi anmoder samtidig om en styrking av avsetningene til musikk og scenekunst under Kulturfondet, ledsaget av spissede kvalitetskriterier.

LES MER OG LAST NED INNSPILLET HER.

Publisert: 20.06.2017 Oppdatert: 20.06.2017