Innspill til statsbudsjett for 2017

NTO leverte 2. juni sitt innspill til Kulturdepartementets arbeid med statsbudsjettet for 2017. I uttalelsen understreker vi blant annet institusjonsøkonomiens betydning for kunstnerøkonomien, viktigheten av gode produksjons- og formidlingslokaler, og viktigheten av grundig utredningsarbeid i forbindelse med den pågående regionreformen.

NTO har som tidligere år levert sitt innspill til Kulturdepartementets arbeid med kommende års statsbudsjett. Last ned innspillet her eller les en oppsummering av noen av punktene under. 

Kulturpolitikkens mål 

NTO mener det er avgjørende å beholde ytringsmangfold og kvalitet som overordnede mål for kulturpolitikken, og at de kunstneriske virksomhetene anerkjennes som verdifulle arenaer for meningsdannelse og meningsutveksling.

Foreningen er fornøyd med at mål- og resultatstyringen er revidert slik at institusjonene selv definerer konkrete mål for sin virksomhet, og at de periodiske institusjonsevalueringene videreføres. Vi vil samtidig understreke betydningen av at nødvendig spesialkompetanse legges til grunn for evalueringsarbeidet.

Rammevilkår

NTO anmoder om at institusjonene sikres tilstrekkelig høyt nivå på lønns- og priskompensasjonen for slik å kunne møte den generelle veksten i faste kostnader som lønn og pensjon, uten å måtte redusere tilbudet til publikum. Strammere institusjonsøkonomi betyr i vår sektor svekkede arbeidsvilkår for kunstnere og svekkede vilkår for samarbeid.

NTO imøteser samtidig en fortsatt styrking av avsetningen til musikk og scenekunst under Norsk kulturfond, ledsaget av spissede kvalitetskriterier. 

Videre legger foreningen til grunn at Kulturdepartementet vil bidra til å håndtere pensjonsgjelden som følge av den opptjeningen alle sektorens ansatte tar med seg videre også etter at en ny ordning trer i kraft. 

Nasjonal kulturpolitikk 

Foreningen forutsetter at det avsettes tilstrekkelig tid og ressurser til et grundig utredningsarbeid i forbindelse med den pågående regionreformen før nye oppgaver og mer ansvar eventuelt overføres til regionene.

NTO anmoder om at staten tar tilbake et større ansvar for finansieringen av Black Box teater, slik at teatrets fremtid ikke avgjøres primært av lokale prioriteringer. De programmerende teatrene er en betydelig del av den kulturelle infrastrukturen i Norge og bør derfor sikres forutsigbare rammevilkår som en del av den nasjonale kulturpolitikken.

Bygg og innhold

Det er fortsatt store etterslep i nødvendige investeringer i den kulturelle infrastrukturen i Norge. Gode produksjons- og formidlingslokaler er helt nødvendig for å sikre kvalitet i innholdet og bred formidling. Det er viktig at staten bidrar med løsninger som sikrer at kostnader til bygningsmessig drift og vedlikehold ikke går utover institusjonenes kjernevirksomhet.

Kritikk og offentlig meningsutveksling

Det er gledelig at regjeringen viser vilje til å styrke kunstkritikken, og vi etterlyser en nærmere vurdering av virkemidler på tvers av medie- og kunstpolitikken som kan legge til rette for og bidra til å fremme det seriøse, offentlige ordskiftet om kunsten.

LAST NED INNSPILLET HER.

 

Publisert: 09.06.2016 Oppdatert: 25.04.2017