Høringsuttalelse til utenriks- og forsvarskomiteen om statsbudsjettet 2019

NTO leverte den 22. oktober 2018 sin høringsuttalelse til Stortingets utenriks- og forsvarskomité i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. NTO anmoder i uttalelsen om at regjeringens forslag om å redusere Utenriksdepartementets tilskudd til Norgesfremme, herunder kultur- og informasjonsformål, reverseres og at avsetningen styrkes. Vi etterlyser samtidig en helhetlig gjennomgang av det politiske og forvaltningsmessige ansvaret for internasjonalt samarbeid, og en klargjøring av mål og prinsipper for politikkutformingen. En slik gjennomgang må munne ut i en tydeligere kunstpolitikk for internasjonalisering som også omfatter ordninger for musikk- og scenekunstinstitusjonene.

NTO har 22. oktober 2018 sendt en høringsuttalelse om Utenriksdepartementets budsjettfremlegg kapittel 115 Norgesfremme til utdannings- og forsvarskomiteen på Stortinget. Uttalelsen er også sendt familie- og kulturkomiteen som del av en bredere uttalelse om Kulturdepartementets budsjettfremlegg.

Misforhold mellom politiske ambisjoner og virkemidler

Vi påpeker i uttalelsen at siden 2013 er avsetningen til Norgesfremme – næringsfremme, kultur- og informasjonsformål – på Utenriksdepartementets budsjett tilnærmet halvert. I forslaget til Statsbudsjettet 2019 fremgår det et ytterligere kutt på 4 millioner kroner til dette formålet. Kuttet rammer ikke bare reisetilskuddsordningene, men også blant annet utenriksstasjonenes kulturarbeid som er særlig viktig for institusjonene som ikke har tilgang til de søkbare ordningene.

Denne sviktende kultursatsingen på Utenriksdepartementets budsjett – kombinert med svekkede rammer for musikk- og scenekunstinstitusjonene som vi vet går utover internasjonale turnéer og gjestespill – illustrerer et påfallende misforhold mellom politiske ambisjoner og virkemidler.

Internasjonalt kunstliv

Mens det innenfor andre områder og for andre virksomheter finnes særskilte tilskuddsordninger for å fremme internasjonalisering, er slike ordninger fraværende for musikk- og scenekunstinstitusjonene. En kartlegging av NTO-medlemmenes internasjonale ambisjoner og virksomhet viser at disse institusjonene ikke har mulighet til å realisere sine internasjonale ambisjoner innenfor rammetilskuddet.

Dette er internasjonalt orienterte virksomheter som er i kontakt med et internasjonalt kunstliv og publikum gjennom deltakelse i nettverk, utveksling av kunstnerisk kompetanse og i mange tilfeller også gjennom co-produksjon, gjestespill, utenlandsturneer og digital distribusjon. Flere av musikk- og scenekunstinstitusjonen har gode kontaktnett, profilerer allerede norsk musikk og scenekunst på fremstående internasjonale arenaer, og høster betydelig oppmerksomhet og anerkjennelse gjennom stor publikumsinteresse, internasjonale priser og rosende anmeldelser.

Søkbare tilskuddsordninger nødvendig

Institusjonenes økonomiske og administrative ressurser er imidlertid for små til å imøtekomme den internasjonale etterspørselen og attraktive forespørsler må ofte avvises. 

NTO etterlyser på denne bakgrunnen en mer offensiv og bedre koordinert innsats fra myndighetenes side, herunder søkbare tilskuddsordninger som legger til grunn at internasjonal virksomhet har lang planleggingshorisont og derfor fordrer forutsigbar finansiering.

LES HELE UTTALELSEN HER.

Publisert: 16.11.2018 Oppdatert: 29.11.2019

Relaterte artikler