Høringsuttalelse til kulturkomiteen om statsbudsjettet for 2016

NTO skriver i sin høringsuttalelse om statsbudsjettet for 2016 at foreningen i store trekk er fornøyd med den kulturpolitikken som føres, men at det likevel er grunn til å merke seg at musikk- og scenekunstinstitusjonene igjen får svekket sine rammevilkår på grunn av en underkompensasjon for lønns- og prisvekst.

NTO leverte den 22. oktober 2015 sin høringsuttalelse om statsbudsjettet for 2016. Vi skriver i uttalelsen at vi er i store trekk fornøyd med den kulturpolitikken som føres og at det er vist politisk vilje til å investere i musikk- og scenekunstinstitusjonenes rammevilkår. Likevel anmoder vi Stortingets familie- og kulturkomité om å tydeliggjøre kulturpolitikkens hovedmål og å sikre institusjonene reell lønns- og priskompensasjon.

I Kulturdepartementets budsjettforslag for 2016 har de fleste av NTOs medlemmer fått en vekst i rammen på 1,9 pst., mens regjeringen legger til grunn en forventet lønnsvekst på 2,7 pst og en prisvekst på 2,6 pst.

Denne realnedgangen er delvis forbundet med det regjeringen omtaler som «insentiver til effektivisering» og vil for mange institusjoner bety færre kunstneriske årsverk, færre produksjoner og forringet uttrykksmangfold og kvalitet. Innstrammingen forsterkes av den vanskelige pensjonssituasjonen og omstillingsprosessene flere av virksomhetene allerede er inne i.

NTO ber i denne sammenhengen familie- og kulturkomiteen merke seg de meget alvorlige utfordringene institusjonene står overfor og anmoder komiteen om å sikre at staten bidrar aktivt til en bærekraftig og fremtidsrettet pensjonsløsning.

Kunstnerøkonomi og talentsatsing

NTO peker i høringsuttalelsen på at regjeringens forslag om å videreføre og styrke Skuespiller- og danseralliansen er et gledelig og viktig bidrag til å bedre kunstnerøkonomien. Samtidig minner vi om at institusjonenes økonomiske rammer er avgjørende for mange kunstneres økonomi og arbeidsvilkår.

Institusjonsøkonomien spiller også en stadig større rolle for de selvstendige kompanienes arbeids- og formidlingsvilkår. Når regjeringen foreslår å redusere institusjonens rammer, stemmer dette etter vår oppfatning dårlig overens med ambisjonene om talentsatsing, styrket kunstnerøkonomi og samarbeid.

Kulturmoms og gaveforsterkning

Videre anmoder vi i uttalelsen om at det innføres moms med lav sats på 8 pst. på billetter for musikk og scenekunst og viser til at en slik lovendring vil bidra til betydelig forenkling og et mer enhetlig regelverk for kultursektoren. Vi ber også om at det i utformingen av en eventuell gaveforsterkningsordning for musikk og scenekunst tas særlig hensyn til at en slik ordning i minst mulig grad bidrar til en skjevfordeling av offentlige midler.

Regional satsing og bygg

NTO synes det er gledelig at regjeringen er opptatt av å styrke det regionale musikk- og scenekunstlivet over hele landet, og at det foreslås en økning i rammetilskuddet til Teatret Vårt, Rogaland Teater og Haugesund Teater – i tillegg til et engangstilskudd til akutte vedlikeholdstiltak til Den Nationale Scene og Rogaland Teater.

Flere steder i landet bidrar imidlertid svak fylkeskommunal og kommunal økonomi til at enkelte region- og landsdelsinstitusjoner risikerer betydelige kutt i bevilgningen, noe som igjen medfører store reduksjoner i den samlede offentlige bevilgningen som følge av 70/30-ordningen.

Det er derfor viktig at denne ordningen tenkes inn i kommune- og fylkeskommunereformen, og at staten tar sitt ansvar for å sikre at kommunene og fylkeskommunene har økonomi til å følge opp bevilgningene i henhold til fordelingsnøkkelen. Vi advarer samtidig mot en regionalisering av ansvaret for institusjoner som staten selv betrakter som en viktig del av den nasjonale kulturelle infrastrukturen.

Knutepunktordningen

NTO er enig i at det er behov for å revurdere knutepunktordningen, men anmoder samtidig i uttalelsen komiteen om å vurdere om flere av de nåværende knutepunktfestivalene er å betrakte som en betydelig del av den nasjonale infrastrukturen og derfor bør få opprettholdt direkte statsstøtte.

Kritikk og offentlig meningsutveksling

Foreningen synes det er gledelig at regjeringen ser behovet for å styrke kunstkritikkens «formidlingsfunksjon og tilgjengelighet», og skriver i uttalelsen at det bør det være en integrert del av kunstpolitikken å sikre vilkårene for et seriøst, offentlig ordskifte om kunsten.

LES MER I HØRINGSUTTALELSEN HER.

Publisert: 26.10.2015 Oppdatert: 18.10.2016

Relaterte artikler