Høringsuttalelse til kulturkomiteen om statsbudsjettet for 2015

NTO møtte torsdag 6. november til høring i Stortingets familie- og kulturkomité om statsbudsjettet for 2015. Foreningen leverte samtidig sin skriftlige høringsuttalelse. – Det er mye vi kan være fornøyde med i dette budsjettet. Vi vil dog aldri være fornøyde når vi ikke kompenseres realistisk for forventet pris- og lønnsvekst, sa NTOs styreleder Bernt Bauge som møtte til høringen sammen med styrets nestleder Hanne Tømta og direktør Morten Gjelten.

Hanne Tømta, Bernt Bauge og Morten Gjelten i høring i Stortinget (foto: Magnar Bergo)

LAST NED HØRINGSUTTALELSEN HER.

– Det er mye vi kan være fornøyde med i dette budsjettet, sa NTOs styreleder Bernt Bauge og pekte blant annet på at symfoniorkestrene og noen av teatrene har fått opprettholdt og i enkelte tilfeller styrket sine rammevilkår.

Han viste også til at budsjettet, helt i tråd med hva NTO har argumentert for, fremhever den sentrale rollen som den nasjonale infrastrukturen av musikk- og scenekunstinstitusjonene spiller.

Foreningen har tidligere tatt til orde for en revisjon av departementets mål- og resultatstyring og var derfor i tillegg tilfreds med regjeringens signaler om en slik revisjon. Samtidig ble det understreket at opplegget for periodiske evalueringer må videreutvikles for å sikre størst mulig grad av etterrettelighet.

Pensjon og reell lønns- og priskompensasjon

– Vi vil dog aldri være fornøyde når vi ikke kompenseres realistisk for forventet pris- og lønnsvekst, fortsatte han og viste samtidig til at institusjonenes produksjonsrammer allerede er strammet merkbart inn som følge av de siste årenes økte pensjonsutgifter.

– Vi minner også om at en svekket institusjonsøkonomi betyr svekkede vilkår for frilansere og samarbeidsprosjekter med uavhengige grupper og enkeltkunstnere, sa han.

NTO ba deretter komiteen om tydelig å understreke behovet for en offensiv og realistisk holdning fra kulturdepartementet i pensjonssaken, dersom partene skal lykkes i arbeidet med å etablere en bærekraftig pensjonsordning i 2015.

Privat finansiering

Direktør Morten Gjelten understreket at NTO alltid har sett på privat kulturfinansiering som et viktig supplement til offentlige investeringer. – Vi savner imidlertid en grundigere prinsipiell debatt om de ulike sidene ved å benytte gaveforsterkninger eller skatteinsentiver for å friste private givere, sa han.

Gjelten bemerket at samtidig som bevilgningene til kulturformål stagnerer, presenteres statlige insentivordninger for mer privat finansiering som en hovedprioritering i budsjettfremlegget.

– Vi kjenner godt til de historiske grunnene og geografiske særegenhetene som gjør at Norge skiller seg fra andre land på dette området og anmoder stortingskomiteen om å sikre videreføring av en kulturpolitikk med sterk grad av offentlig finansiering.

Den nasjonale infrastrukturen 

NTO-styrets nestleder Hanne Tømta kommenterte vedlikeholdsutfordringer og gjenstående investeringer i nødvendig infrastruktur. Hun tok også opp de tiltakende utfordringene knyttet til signaler om en stadig mer presset kommunal- og fylkeskommunal økonomi, og at enkelte region- og landsdelsinstitusjoner risikerer betydelige kutt i bevilgningen fra kommune og/eller fylkeskommune.

Kunstpolitikkens begrunnelse og offentligheten

– Høstens debatt i pressen om pressen er også av interesse for oss, opplyste Tømta. – Statens ansvar for å sikre en kritisk offentlighet er i høyeste grad tema i vår bransje.

– Av samme grunn opplever vi regjeringens formuleringer om markedsstyrt etterspørsel og lønnsomhet som noe forvirrende. De overordnede begrunnelsene for kunstpolitikken er, og må fortsatt være, ytringsmangfold og kvalitet, fastslo hun.

LES MER OM HVA NTO MENER OM STATSBUDSJETTET I HØRINGSUTTALELSEN.

Publisert: 05.11.2014 Oppdatert: 14.11.2014