– En reell innstramming

Regjeringen la i går frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016. For musikk- og scenekunstinstitusjonene betyr forslaget en generell økning i rammetilskuddet på 1,9 prosent . – Dette er i realiteten en innstramming, som forsterkes av den vanskelige pensjonssituasjonen og omstillingsprosessene flere av virksomhetene allerede er inne i, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

Kulturminister Thorhild Widvey la i går frem sitt forslag til kulturbudsjett for 2016. I forslaget økes det totale kulturbudsjettet med om lag 3,5 prosent, mens rammetilskuddet til musikk- og scenekunstinstitusjonene øker med 1,9 prosent.

– Dette er i realiteten en innstramming, all den tid lønns- og prisveksten forventes å være høyere. Innstrammingen kommer på et tidspunkt hvor det snarere trengs en styrking av institusjonsøkonomien på grunn av de raskt voksende pensjonskostnadene, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

Han peker på at flere av institusjonene allerede har gjennomgått betydelige innstramminger og er midt i krevende effektiviserings- og omstillingsprosesser.

– Reell lønns- og priskompensasjon er fremdeles det viktigste grepet for å hindre at de ordinære lønnsøkningene går utover institusjonenes tilbud til publikum. Budsjettforslag står sånn sett verken i tråd med institusjonenes ambisjoner eller forpliktelser, sier han.

Kunstnerøkonomi

– Budsjettets videreføring og styrking av Skuespiller- og danseralliansen er et gledelig og viktig bidrag til å bedre kunstnerøkonomien. Samtidig vil vi minne om at en slik allianse er helt avhengig av at det eksisterer oppdragsgivere med gode nok økonomiske rammer til å engasjere kunstnerne, påpeker Gjelten.

Kulturell infrastruktur

Regjeringen slår i budsjettet fast at det er store, udekkede behov for oppgradering av eksisterende teater- og konsertlokaler, og NTO er glad for at det er bevilget midler til akutte vedlikeholdstiltak ved Rogaland Teater og Den Nationale Scene. Disse midlene kommer som en del av en tiltakspakke for økt sysselsetting på Vestlandet. Foreningen er også fornøyd med at fremdriften på konseptvalgutredningen (KVU) ved Den Nationale Scene og den eksterne kvalitetssikringen av Nationaltheatrets konseptvalg ligger fast.

Kulturministeren sa i sin tale ved fremleggelsen av kulturbudsjettet at en styrking av regionene er viktige bærebjelker i kulturpolitikken, og Teatret Vårt, Haugesund Teater og Rogaland Teater får i forslaget økt tilskudd for å styrke «produksjon, formidling og etterspørsel av ulike scenekunstuttrykk».

– Haugesund Teater har lenge manglet prøvelokaler som er nødvendige for å utnytte teatrets potensial, og det er derfor gledelig at det nå foreslås å gi teatret midler til å dekke økte utgifter til leie av nye produksjonslokaler. Vi er også glad for at Kulturdepartementet har anerkjent Rogaland Teaters behov for midler til utredning av nytt teaterbygg i fremtiden, sier Morten Gjelten.

Han er også fornøyd med at det foreslås en økning i tilskuddet til Oslo-Filharmonien for å dekke økt husleie i Oslo Konserthus.

NTO kommer tilbake med fyldigere kommentarer til kulturbudsjettet i sin høringsuttalelse til Stortingskomiteen senere i måneden.

Publisert: 08.10.2015 Oppdatert: 06.07.2016

Relaterte artikler