Performa-prosjektet

5 av NTOs medlemsinstitusjoner deltar i utviklingen av publikumsundersøkelsen Oslo Atlas. Målet med undersøkelsen er blant annet å kartlegge Oslo-befolkningens holdninger til kunst og kultur, for å gjøre musikk- og scenekunstinstitusjonene bedre i stand til å inkludere nye grupper i sitt publikum. Undersøkelsen er en del av et 3-årig statlig initiert pilotprosjekt kalt PERFORMA og et samarbeid mellom Norsk publikumsutvikling, Norsk kulturråd og NTO.

Fra Dansens Hus prosjekt «Breaking i vinterferien»

Norsk publikumsutvikling (NPU) og konsulentselskapet Morris Hargreaves & McIntyre foretar i høst en undersøkelseav Oslo-befolkningens holdninger til og verdier i forhold til kunst og kultur. Undersøkelsen har fått navnet Oslo Atlas. 

Målet er å legge til rette for systematisk arbeid med publikumsutvikling for at institusjonene i større grad skal kunne nå de delene av befolkningen som ikke benytter seg av deres tilbud. Undersøkelsen, som er en del av et større prosjekt kalt Performa, vil gi økt kunnskap om ikke-brukere av performativ kunst i Oslo-regionen, blant annet ved å avdekke barrierer og motivasjonsfaktorer for besøk, og ved å identifisere ulike typer av ikke-brukere.

Samtidig søker Performa-prosjektet å gi økt kunnskap om virkningen av regionalt, målrettet samarbeid når det gjelder å nå et nytt publikum. En hovedtanke bak Performa er at kunnskapen skal deles med hele feltet.

Bakgrunn

Som en oppfølging av Stortingsmelding 10 (2011-2012) om kultur, inkludering og deltakelse lyste Kulturdepartementet i 2012 ut midler til et 3-årig forsøks- og utviklingsprosjekt for å inkludere nye grupper i musikk- og scenekunstinstitusjonenes publikum. Pilotprosjektet skulle utvikles og gjennomføres i samarbeid med utvalgte institusjoner, NTO, Norsk kulturråd og NPU. Det skulle bidra til å utfylle institusjonenes kunnskap om eksisterende og potensielle brukergrupper og kartlegge mulige barrierer for økt deltakelse.

Prosjektledelsen ble lagt til Norsk publikumsutvikling som engasjerte det Manchester-baserte konsulentselskapet Morris Hargreaves & McIntyre til å bistå i arbeidet med å gjennomføre en segmenteringsanalyse av institusjonenes publikum.  

Fokus for analysen

Vinteren 2013 gjorde NTO en spørreundersøkelse blant sine medlemmer, hvor det i hovedsak var de større institusjonene i Oslo som svarte at de hadde gjennomført publikumsundersøkelser den siste tiden. På bakgrunn av svarene fra denne undersøkelsen valgte man å konsentrere analysen om Oslo og følgende fem institusjoner: 

  • Dansens Hus
  • Den Norske Opera & Ballett
  • Det Norske Teatret
  • Nationaltheatret
  • Oslo-Filharmonien

2 representanter for hver av disse institusjonene utgjør til sammen Performas medlemsutvalg, og i samarbeid med dette utvalget og NPU vil Morris Hargreaves & McIntyre foreta en segmenteringsanalyse av publikumsmarkedet i Oslo, hvor de vil identifisere ulike typer av ikke-brukere. Denne kartleggingen er basert på emosjonelle og psykologiske motiver for manglende deltakelse, snarere enn på tradisjonelle sosio-demografiske forhold alene. Den tar utgangspunkt i 1500 respondenter som har besvart en 15-minutters undersøkelse om personlige holdninger til kultur- og fritidsatferd.

Deling av kunnskap

De første funnene i analysen vil presenteres for de involverte aktørene, samt for Audience European Network, på en konferanse i regi av Norsk publikumsutvikling den 15. oktober. I januar 2014 vil den endelige analysen foreligge, og resultatene av denne vil bli tilgjengeliggjort via NTOs og NPUs nettsider.

Nettverksseminar 

NTO inviterer våren 2014 sine medlemmer til et nettverksseminar for å dele kunnskapen og erfaringene fra Performa-prosjektet så langt. Mer informasjon om program og påmelding kommer senere.

Implementering

I neste fase vil man implementere kunnskapen fra segmenteringsanalysen på de fem institusjonene. Gjennom å utvikle og gjennomføre konkrete pilottiltak vil man involvere og søke å nå ut til nye publikumsgrupper.

Til slutt vil det skrives en rapport om hele Performa-prosjektet som vil dokumentere kunnskapen, innsikten og erfaringene gjort i løpet av hele prosessen.
 

EKSTERNE LENKER:
Performa er i gang
Test deg selv!
 

Publisert: 09.10.2013 Oppdatert: 12.05.2014