NTOs høringsuttalelse til inkluderingsmeldingen

NTO avleverte onsdag 8. februar 2012 sin høringsuttalelse til Stortingsmeldingen om kultur, inkludering og deltaking. I uttalelsen stiller NTO seg grunnleggende kritisk til at meldingen legger overstyrende politiske føringer på institusjonenes innholdsproduksjon på en måte som bryter med prinsippet om armlengdes avstand.

NTO uttrykker i sin høringsuttalelse tilfredshet med at meldingen erkjenner at musikk- og scenekunstinstitusjonene allerede gjør et omfattende arbeid for å nå et mest mulig sammensatt publikum og for å fremme kulturelt mangfold gjennom et bredt spekter av kunstuttrykk. Vi gir også vår generelle støtte til insitamenter og tilretteleggende tiltak som kan bidra til å oppnå målene om inkludering og mangfold.

NTO stiller seg imidlertid grunnleggende kritisk til meldingens sentrale tiltak: tydeligere politiske føringer på institusjonenes virksomhet, fulgt opp av en styrket styringsdialog. I meldingen bes institusjonene prioritere mangfoldsarbeidet, og det presiseres at mangfold skal være en integrert del av «ordinær programmering, organisasjonsutvikling og rekruttering og publikumsarbeid».

NTO mener at slike pålegg om å drive en målgruppeorientert programplanlegging bryter med viktige prinsipper i norsk kulturpolitikk. Meldingen legger opp til en direkte inngripen i institusjonenes innholdsproduksjon, som kan bety nedprioriteringer av andre satsinger. Dette er etter vårt syn ikke forenlig med departementets uttalte krav om at kunstnerisk frihet og mål om kvalitet er grunnleggende for institusjonenes virksomhet som samfunnsaktører.

LES HELE UTTALELSEN:
Høringsuttalelse til St. meld 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 20.03.2013

Relaterte artikler