Kommentarer til mangfoldsrapporten

NTO mener at Mangfoldsrapporten går langt i retning av å ville styre den kunstneriske utviklingen gjennom politiske føringer.

NTO oversendte den 24. juni 2011 sine kommentarer til rapporten Mangfold i kunst og kultur. Syv punkts strategi mot 2020utarbeidet av ressursgruppen for større mangfold og overlevert Kulturdepartementet 6. juni.

NTO er kritisk til at kulturelt mangfold i rapporten gjøres til en overstyrende føring som pålegger institusjonene å drive en målgruppeorientert programplanlegging. Institusjonene kan ikke reduseres til politiske virkemidler underlagt eksterne oppdrag og detaljerte politiske føringer. Dette kan lett føre til kortsiktige synlighetstiltak på bekostning av langsiktig og kunnskapsbasert forsøksvirksomhet.

NTO minner også om de demografiske forskjellene i Norge. Flere institusjoner har sitt nedslagsfelt i områder med en lav andel innvandrere med kort botid. Mange steder i landet handler etniske og kulturelle forskjeller om enkeltpersoner med ulike preferanser, og fellesnevneren "innvandrerbakgrunn" gir ikke nødvendigvis mening.

Teater-, opera- og orkesterinstitusjonene gjør allerede mye for å fremme kulturelt mangfold, både gjennom en stor variasjon av kunstneriske uttrykk og gjennom et spisset formidlingsarbeid. Vi mener det er viktig at dette engasjementet springer ut fra institusjonene selv, og at mangfoldsdimensjonen må vurderes i et helhetlig perspektiv på grunnlag av den enkelte institusjons egenart, kunstneriske profil og lokale befolkningssammensetning.

LES NTOs KOMMENTARER HER:
Mangfoldsrapporten_kommentarer KUD

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 20.03.2013

Relaterte artikler