Inkluderingstiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2012

Som en oppfølging av inkluderingsmeldingen foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å gi 2 millioner kroner til elevbesøk ved utvalgte scenekunstinstitusjoner. Et forsøksprosjekt med publikumsutvikling, økonomisk styrking av Teater Manu og en ny aspirantordning ved institusjonene er andre ekstrabevilgninger som kommer som en følge av stortingsmeldingen.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 2 millioner kroner til elevbesøk i utvalgte institusjoner. Dette skal gjøres i samarbeid med NTO og Norsk kulturråd. Ekstrabevilgningen kommer som en følge av Stortingsmelding nr. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking.

Videre blir det foreslått å gi 1 million kroner til en ny aspirantordning, hvor nyutdannede kunst- og kulturarbeidere med kunstfaglig bakgrunn skal kunne være aspiranter ved en kulturinstitusjon i et år. Søkere med minoritetsbakgrunn skal prioriteres når kvalifikasjonene er like.

Tegnspråkteater i Norge skal også styrkes i form av en halv million kroner ekstra til Teater Manu. Samme sum skal gå til et forsøks- og utviklingsprosjekt med publikumsutvikling i utvalgte institusjoner, i samarbeid med Norsk kulturråd og Norsk publikumsutvikling.

I tillegg foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å styrket Storbyordningen med 5 millioner kroner i 2012 for å opprette et eget program for kultur. Målgruppene er barn og ungdom fra familier med lav inntekt som i liten grad har anledning til å benytte seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud.

Alt dette er tiltak som følger opp inkluderingsmeldingen og som er av en type NTO stilte seg positiv til da meldingen ble lagt frem i desember i fjor. I vår høringsuttalelse fra februar ga vi også vår generelle støtte til insitamenter og tilretteleggende tiltak som kan bidra til å oppnå målene om inkludering og mangfold.

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 15. mai 2012.

 

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 08.01.2013

Relaterte artikler