Inkluderingsmeldingen lagt frem

Fredag 9. desember la kulturminister Anniken Huitfeldt frem stortingsmeldingen om kultur, inkludering og deltakelse. Meldingen tar til orde for at offentlig finansierte kulturinstitusjoner skal ha en hovedrolle i arbeidet med å nå målet om større kulturelt mangfold, og at kultursektoren skal arbeide aktivt og systematisk med inkluderingsspørsmål for i større grad å speile mangfoldet i det norske samfunnet.

Fredag 9. desember 2011 la kulturminister Anniken Huitfeldt frem stortingsmeldingen om kultur, inkludering og deltakelse. I meldingen fremmer Regjeringen ønske om at kulturlivet i større grad skal speile mangfoldet i det norske samfunnet og løfte frem nye stemmer. Målet er at alle skal ha samme mulighet til å delta i kulturlivet.

Meldingen slår fast at sosial bakgrunn ofte kan være en barriere. Huitfeldt har lenge ment at det er viktig å se på kultur som en del av integreringspolitikken og ønsker å minske de sosiale skillene gjennom en jevnere bruk av kulturtilbud. – Utfordringen i årene som kommer er å få flere til å bruke det kunst- og kulturtilbudet som er bygget opp, sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Institusjonene gjør allerede et omfattende arbeid for å fremme kulturelt mangfold, og NTO ser positivt på tiltak som kan legge bedre til rette for dette arbeidet. Blant tiltakene som foreslås i stortingsmeldingen for å sikre at alle får samme rettigheter og muligheter til deltakelse i kulturlivet er en ny aspirantordning i kunstinstitusjoner. Ordningen skal gi unge talenter en mulighet til å utvikle og dyrke talentene sine gjennom å hospitere i ett år ved en kunst- eller kulturinstitusjon, og slik få tilgang til viktige kontakter og nettverk. Blant kunstnere og kulturarbeidere med ellers like kvalifikasjoner, bør personer med minoritetsbakgrunn prioriteres, heter det i stortingsmeldingen. Det legges opp til samfinansiering med institusjoner som tar imot aspiranter.

Andre tiltak som foreslås er å legge til rette for systematisk arbeid med publikumsutvikling for å få flere til å oppsøke kulturarrangementer, bruk av digitale verktøy for å nå flere, og støtte til utvikling av et opplevelseskort som gir tilgang til et utvalg populære kulturarrangementer til barn og ungdom fra familier med lav inntekt.

Meldingen tar til orde for at offentlig finansierte kulturinstitusjoner skal ha en hovedrolle i arbeidet med å nå målet om at flere skal delta i kulturlivet, sammen med aktører i frivillig kultursektor. Inkludering og mangfold skal være en integrert del av ordinær programmering, organisasjonsutvikling og rekruttering og publikumsarbeid, og departementet vil vektlegge systematisk oppfølging av institusjonenes inkluderings- og mangfoldsarbeid gjennom den ordinære styringsdialogen.

NTO har i tidligere innspill til arbeidet med meldingen stilt seg kritisk til at kulturelt mangfold skal gjøres til en overstyrende politisk føring. I NTOs kommentarer til mangfoldsrapporten pekte vi på at en nødvendig forutsetning for at institusjonene skal kunne videreutvikle arbeidet med å fremme kulturelt mangfold, er at de først og fremst har frihet til å produsere og formidle kunst og ikke reduseres til politiske virkemidler underlagt eksterne oppdrag og detaljerte politiske føringer. 

EKSTERNE LENKER:
Mangfold i kunst og kultur - Syv punkts strategi mot 2020

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 23.10.2015

Relaterte artikler