Integrering og demokratiske fellesarenaer – NTOs innspill

NTO har 8. desember 2016 levert sitt innspill til kulturdepartementet om kunstens rolle i integreringsarbeidet, og mange av foreningens medlemmer har bidratt med innspill til departementet om tiltak som bidrar til økt mangfold og inkludering. Det fremkommer imidlertid ikke hva departementets arbeid med å arrangere seminarer og samle innspill til hvordan regjeringen kan legge til rette for kulturlivets inkluderingsarbeid skal munne ut i. NTO forventer at dette ikke er symbolpolitikk, men at innspillene inngår som grunnlagsmateriale i et utredningsarbeid med sikte på en kunnskapsbasert og transparent politikkutforming.

«Anne Franks søsken», Agder Teater/Kilden

I følge Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk (integreringsmeldingen) vil regjeringen legge til rette for at kulturinstitusjonene kan bidra til økt inkludering. Kulturminister Linda Hofstad Helleland oppfordrer kulturlivet til en «dugnad for hverdagsintegrering», arrangerer seminar og ber om innspill til hvordan regjeringen kan legge til rette for dette.

Flere av NTOs medlemmer har bidratt med skriftlige innspill til Kulturdepartementet om eksisterende og planlagte tiltak som bidrar til økt mangfold og integrering, og NTO har 8. desember 2016 levert sitt innspill til departementet om kunstens rolle i integreringsarbeidet. Les innspillet her.

Det fremkommer ikke hva dette arbeidet skal munne ut i. Vi forventer imidlertid at kulturlivets innspill inngår som grunnlagsmateriale i et faglig utredningsarbeid med sikte på en kunnskapsbasert og transparent politikkutforming, i nær dialog med Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet og den overordnede integreringspolitikken.

Kommunikasjonsfellesskap

NTO forventer også at regjeringen følger opp sin egen strategi mot hatefulle ytringer ved å bidra til en ytringskultur for saklig debatt. En slik oppfølging vil være helt nødvendig for å bygge opp under kulturinstitusjonenes arbeid for å fremme mangfold og integrering. Skal vi nå integreringsmeldingens mål om å unngå et samfunn med polarisering mellom ulike grupper i befolkningen, er det essensielt at regjeringen selv tar ansvar for å føre et språk som nettopp ikke virker polariserende.

Demokratiske fellesarenaer

NTO peker i sitt innspill på at frie ytringer har en av sine viktigste arenaer i kunsten, hvor meningsdannelse og meningsutveksling finner sted i de mangeartede kunstneriske virksomhetene.  Med de autoritære og illiberale kreftene som er på frammarsj i vestlige demokratier, ser vi særlig tydelig hvor viktig det er å sikre en sterk infrastruktur av autonome meningsdannende institusjoner og demokratiske fellesarenaer for det offentlige ordskiftet.

Likevel svekker regjeringen denne infrastrukturen i stedet for å ruste den opp. Musikk- og scenekunstinstitusjonenes produksjonsrammer er strammet merkbart inn etter tredje år med realnedgang i bevilgningene.

I dag befinner institusjonene seg lang på vei i et krysspress mellom ulike forventninger. Det er viktig at krav om å øke egeninntektene ikke kommer i veien for at institusjonene kan opprettholde en differensiert prispolitikk for å nå også de de delene av befolkningen hvor økonomi er en helt reell barriere for deltakelse.

Kommunikasjonsfellesskap og mangfold

Foreningen viser i innspillet også til at skole- og utdanningspolitikk i stor grad er med på å danne premissene for kunstinstitusjonenes rekrutterings- og integreringsarbeid og bør koordineres med kulturpolitikken. I dagens samfunn er det særlig viktig å styrke elevenes kompetanse i å forstå, tolke og reflektere kritisk over et mangfold av ytringsformer, herunder kunstneriske ytringer.

Kunnskapsdepartementet har likevel ikke vært representert når Kulturministeren inviterer til innspillseminar om integrering. Dette til tross for at man vet at skolen er en unik arena for å nå bredt ut uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn, og at et langsiktig mangfolds- og integreringsarbeid må begynne med barn og unge.

I tillegg er det utfordrende for særlig teatrene å rekruttere kvalifisert kunstnerisk fagpersonale med ulike kulturbakgrunner. På dette området er det behov for systematiske og langsiktige tiltak i utdanningsinstitusjonene, kulturskolene og skolene, gjerne i samarbeid med scenekunstinstitusjonene (jf. Det Multinorske ved Det Norske Teatret).

LES MER I VÅRT INNSPILL HER.

Publisert: 12.12.2016 Oppdatert: 05.11.2017

Relaterte artikler