NTOs kommentarer til forslag om ny tilskuddsordning for «nasjonale kompanier»

Danse- og teatersentrum (DTS) foreslår i et notat til Kulturdepartementet 4. juni 2018 at det etableres en søkbar tilskuddsordning på statsbudsjettets post 78 for frittstående scenekunstkompanier. Målet er å sikre forutsigbarhet for etablerte grupper som av ulike årsaker har falt utenfor prioriteringene til Kulturrådets fagutvalg. NTO anerkjenner behovet for å bedre kompanienes muligheter for forutsigbarhet, men mener samtidig man unngå ordninger som legitimerer at beslutninger som krever kunst- og kulturfaglig skjønn underlegges statlig styring.

Danse- og teatersentrum (DTS) foreslår i et notat til Kulturdepartementet 4. juni 2018 at det etableres en søkbar tilskuddsordning på statsbudsjettet, post 78, for såkalte «nasjonale kompanier».  Et innstillingsutvalg skal behandle søknadene og tilrå tildelinger over statsbudsjettet. Både kunstfaglige og kulturpolitiske vurderinger skal legges til grunn i forvaltningen av ordningen. Likeså både langsiktighet/økonomisk forutsigbarhet og evaluering/"exit dimensjon".

Notatet er utarbeidet etter oppdrag fra departementet og tar delvis utgangspunkt i Familie- og kulturkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2018 av 7. desember 2017, hvor komiteen ber om at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett legger frem en vurdering av situasjonen for det frie feltet, inkludert hvordan erfarne grupper kan sikres forutsigbarhet.

Kulturdepartementet skriver i revidert nasjonalbudsjett at dette må sees i sammenheng med strukturene på scenekunstfeltet som helhet, og at departementet vil komme tilbake med en løsning i den kommende kulturmeldingen.

Problematisk

NTO er enig i at det bør finnes forutsigbare ordninger for scenekunstkompaniene og at dette må sees med blikk for strukturene på scenekunstfeltet som helhet. Samtidig er det etter vårt syn blant annet problematisk å etablere en søkbar tilskuddsordning direkte på statsbudsjettet.

Vi har derfor 27. juni sendt Kulturdepartementet våre kommentarer til DTS' forslag og gitt våre innspill til mulige løsninger for vurdering i den kommende kulturmeldingen.  

Basisfinansiering og styrking av Kulturfondet

Prinsippet om en armlengdes avstand mellom politikk/forvaltning og kunst er grunnleggende i norsk kulturpolitikk. Med tanke på skiftende politiske klima må det være et ufravikelig prinsipp at forvaltningen av midler til personlige kunstnerskap ikke underlegges politisk styring, men fordeles etter kunstfaglig skjønn av et faglig kompetent og uavhengig organ med selvstendig beslutningsmyndighet.

Kulturrådet er et slikt organ, og en avvikling av 12-årsregelen i basisfinansieringen, sammen med en styrking av fondsøkonomien, vil kunne imøtekomme behovet for en tilskuddsordning som sikrer utvalgte kompanier, både nye og etablerte som stadig holder kvalitet, forutsigbarhet.

Instrumentelle føringer

DTS foreslår også at et av tildelingskriteriene i den skisserte ordningen skal være at kompaniene bidrar til å skape kunstneriske/kunstrelaterte arbeidsplasser. NTO er grunnleggende kritisk til en ordning som på denne måten blander kunstfaglige og instrumentelle kriterier som sysselsetting.

Vi mener at det er viktig å synliggjøre positive ringvirkninger av investeringer i kunst og kultur, og at Arbeidsdepartementet gjerne må se til kunsten i et sysselsettingsperspektiv. For å sikre den kunstneriske friheten må det likevel aldri følge slike instrumentelle føringer med tilskuddet. 

LES MER I VÅRT INNSPILL HER

Publisert: 10.10.2018 Oppdatert: 10.10.2018