Innspill til kulturmeldingen om internasjonalisering

NTO har 20. juni 2018 sendt et innspill om internasjonalisering til Utenriksdepartementet (UD), der vi etterlyser en mer offensiv og koordinert innsats fra myndighetenes side for å fremme internasjonalt samarbeid på musikk- og scenekunstområdet. Vi mener at UD i større grad må anerkjenne institusjonene som ressurser i Norgesprofileringen, og at ansvaret mellom de ulike departementene må klargjøres. For å styrke kunnskapsgrunnlaget for den fremtidige politikkutformingen har NTO derfor fått utført en kartlegging av institusjonenes internasjonale virksomhet, ambisjoner og behov for virkemidler. Innspillet inngår i NTOs innspill til den kommende kulturmeldingen og statsbudsjettet for 2019 som ble sendt Kulturdepartementet 14. juni 2018.

NTO har over tid etterlyst en helhetlig gjennomgang og avklaring av det politiske og forvaltningsmessige ansvaret for internasjonalt samarbeid på musikk- og scenekunstområdet. Kulturdepartementet må etter NTOs syn komme sterkere på banen, institusjonene må i større grad tenkes inn i politikkutformingen og det må utformes en kunstpolitikk for internasjonalisering med kvalitet og ytringsmangfold som overordnede mål. Samtidig må Utenriksdepartementet i større grad anerkjenne musikk- og scenekunstinstitusjonene som ressurser i Norgesprofileringen.

Vi har derfor 20. juni 2018 sendt et innspill til Utenriksdepartementet om internasjonalisering. Innspillet inngår i NTOs innspill til den kommende kulturmeldingen og statsbudsjettet for 2019, sendt til Kulturdepartementet 14. juni d.å.  

Bedre kunnskapsgrunnlag

NTO ser frem til at den kommende kulturmeldingen vil tydeliggjøre mål og prinsipper når det gjelder internasjonalisering på musikk- og scenekunstområdet. For å styrke kunnskapsgrunnlaget for den fremtidige politikkutformingen har vi fått utarbeidet en kartlegging av institusjonenes internasjonale virksomhet, ambisjoner og behov for virkemidler som kan styrke det internasjonale samarbeidet.

Kartleggingen viser at dette er en internasjonalt orientert bransje, og at internasjonal kontakt og aktivitet gir konkrete resultater i form av:

  • kunstnerisk utvikling
  • kvalitets- og kompetanseheving
  • inspirasjon og idétilfang til egen organisasjon og virksomhet
  • mangfold og bredde i publikumstilbudet

Den viser også at den største hindringen for at institusjonene skal kunne realisere sine internasjonale ambisjoner er sviktende finansiering. 

Satsinger som ikke treffer institusjonene

De senere årene er Norwegian Arts Abroad styrket som en del av regjeringens satsing på «kulturell og kreativ næring», og det kanaliseres midler blant annet til eksportprogram over Kulturdepartementets budsjett til Innovasjon Norge, som er en del av Næringsdepartementets virkemiddelapparat.

Ingen av disse satsingene treffer musikk- og scenekunstinstitusjonene.

NTO mener det er bemerkelsesverdig at musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale potensial i så liten grad synes å være tenkt inn i regjeringens uttalte satsing på kultureksport. I stedet for å anerkjenne institusjonenes rolle, har underkompensasjon for lønns- og prisvekst og regjeringens næringspolitiske prioriteringer over kulturbudsjettet gitt seg utslag i svekkede rammevilkår.

Denne underkompensasjonen vet vi går utover internasjonale turneer og gjestespill.

Mer offensiv innsats

NTO etterlyser på denne bakgrunnen en mer offensiv og bedre koordinert innsats fra myndighetenes side, herunder søkbare tilskuddsordninger som legger til grunn at internasjonal virksomhet har lang planleggingshorisont og derfor fordrer forutsigbar finansiering.

LES INNSPILLET HER.

Publisert: 14.08.2018 Oppdatert: 23.01.2020

Relaterte artikler