Innspill til FoU-arbeid om musikkfeltet

Kulturdepartementet har bedt om innspill til et FoU-arbeid som omhandler musikkfeltets økonomi, verdikjede, markedsstrukturer og pengestrømmer. Utredningen vil inngå i arbeidet med den nye kulturmeldingen. NTO er svært positiv til at departementet ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget for utformingen av en langsiktig kulturpolitikk og har 14. september 2017 sendt sitt innspill til FoU-arbeidet.

Leif Ove Andsnes og Det Norske Kammerorkester

Kulturdepartementet har i brev av 8. september 2017 bedt om innspill til oppdragsbeskrivelsen til et utredningsarbeid som skal omhandle musikkfeltet. Utredningen vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med den nye kulturmeldingen. Kulturdepartementet ønsker mer kunnskap om musikkfeltets økonomi og hvordan digitaliseringen har påvirket verdikjeden, markedsstrukturene og konkurransesituasjonen, samt hvordan økonomiske verdier skapes, forvaltes og fordeles mellom de de ulike aktørene.

NTO er svært positiv til at departementet ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget for utformingen av en langsiktig kulturpolitikk og har 14. september sendt sitt innspill til FoU-arbeidet.

Vi registrerer at det varslede FoU-arbeidet knyttes til regjeringens satsing på «kulturell og kreativ næring». NTO legger til grunn at dette FoU-arbeidet kun er en del av et mer omfattende arbeid for å fremskaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget på musikkfeltet, og ikke et signal om at det er næringspolitiske perspektiver som kommer til å dominere utformingen av en langsiktig kulturpolitikk.

Det eksisterer allerede flere utredninger om økonomiske sider ved musikkbransjen, herunder Musikk i tall og Kunst i tall av Rambøll Management Consulting etter oppdrag fra Kulturrådet og Musikkbransjen i Norge 2011-2015 av BI Centre for Creative Industries etter oppdrag fra Music Norway. Denne siste omfattet ikke de offentlig finansierte symfoniorkestrene – med den begrunnelsen at disse virksomhetene i tidligere kartlegginger har blitt «kategorisert sammen med performative uttrykk som teater og dans, innenfor grupperinger som kunstnerisk virksomhet/utøvende kunst».

Vi ser viktigheten av et mangfold innenfor kunnskapsproduksjon, men stusser likevel på hvorfor virkemiddelaktørene ikke i større grad velger å samle ressurser og kompetanse, fremfor å drive parallell kunnskapsinnhenting knyttet til overlappende deler av bransjen og med overlappende mål, men med forskjellige avgrensinger/definisjoner og metoder. Slik sett ser vi frem til en mer koordinert og helhetlig utredning, som inkluderer hele musikkbransjen.  

LAST NED INNSPILLET HER.

Publisert: 18.09.2017 Oppdatert: 22.06.2020