Innspill til Kulturutredningen 2014

Kulturdepartementet oppnevnte i mars 2011 et eksternt utvalg som skal utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005 og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor i årene som kommer. Utvalget ledes av fylkesmann i Østfold, Anne Enger, og skal legge fram sine vurderinger i form av en NOU i begynnelsen av 2013. NTO leverte den 30. april 2012 sitt innspill til utredningsutvalget.

I NTOs innspill beskrives de viktigste endringene som har skjedd over statsbudsjettene for den sektoren NTO representerer, slik organisasjonen og medlemmene ser det.

Samtidig presiseres det at en vurdering av kulturpolitikken etter 2005 ikke kun kan gjøres ut fra hvilke endringer politikken har skapt, men like mye ut fra hvorvidt den har bidratt til å unngå negative endringer.

Institusjonenes muligheter til å nå de resultatmålene Kulturdepartementet knytter til de årlige rammetilskuddene er klart koblet til det økonomiske handlingsrommet.

Kulturløftet har bidratt til en nødvendig opprettholdelse av rammebetingengelsene i en periode preget av økte pensjonskostnader, PSU-oppgjør, samt påkrevd investering i bygninger.

NTO kommer i innspillet også med begrunnede forslag til endringer vi mener bør gjøres i kulturpolitikken. Blant annet stiller vi spørsmål ved hvorvidt dagens felles politiske føringer, rapportering og kontroll fra departementet dyrker kunstnerisk og institusjonelt særpreg, eller på sikt bidrar til å gjøre institusjonene likere.

Videre mener vi at det er behov for en grundig gjennomgang av hvorvidt skoleverket og kulturinstitusjonene i dag møter hverandre på en optimal måte, blant annet med hensyn til Den kulturelle skolesekken.  

NTO mener også at det er på tide å se nærmere på de økonomiske og strukturelle hindringene for samarbeid mellom institusjonene og uavhengige produksjonsenheter. Det er en tydelig kunstnerisk vilje til stede på institusjonene for å inngå slikt samarbeid, men utfordringene ved å frigjøre produksjonsmidler til samarbeidsproduksjoner og gjestespill er også store. 

LES HELE INNSPILLET:
NTOs innspill til Kulturutredningen 2014

VEDLEGG TIL NTOs INNSPILL:
Notat til Engerutvalget fra BIT_BBT_TAG
Kulturløftet_Økninger og tilskudd for NTOs medlemmer
Høringsuttalelse fra NTO til Inkluderingsmeldingen
Innspil fra NTO til Inkluderingsmeldingen

Publisert: 13.11.2012 Oppdatert: 19.04.2018