Merverdiavgift og kultursektoren – Innspill til revidert nasjonalbudsjett

Norsk teater- og orkesterforening og Arbeidsgiverforeningen Spekter har sendt et felles innspill til revidert nasjonalbudsjett med en anmodning om forenkling og fjerning av momsunntak for scenekunst og musikk.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2016 ble lagt frem 11. mai. Det var på forhånd knyttet forventninger til at det ville bli foreslått løsninger på merverdiavgifts-problematikken og kulturhussakene (Stavanger konserthus og Kilden TKS) – med hensyn både til skatteetatens forståelse av konkurransebestemmelsen i kompensasjonsloven og en mulig løsning i form av lav merverdiavgift  på teater- og konsertbilletter.

Prop. 121 LS (2015–2016) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga inneholdt imidlertid ingen endringer av betydning for kulturområdet. 

NTO sendte derfor i samarbeid med Spekter en høringsuttalelse til Finanskomiteens behandling av revidert nasjonalbudsjett innen fristen 13. mai 2016.

I uttalelsen anmoder de to foreningene om at dagens merverdiavgiftsunntak for omsetning av billetter til musikk og scenekunst fjernes, og at disse områdene innlemmes i avgiftssystemet med lav sats. Etter vårt syn bør det tillegges adskillig vekt at en «breddemodell» vil bidra til et enklere og mer enhetlig og oversiktlig regelverk for kultursektoren.

NTO og Spekter anmodet også om en slik endring av merverdiavgiftsloven i brev til Finansdepartementet av 11. september 2015. I Finansdepartementets svar ble det da henvist til Skattemeldingens uttalelse om at departementet vil vurdere å inkludere flere områder i merverdiavgiftssystemet. Dette er likevel ikke fulgt opp med forslag om å fjerne merverdiavgiftsunntaket for musikk og scenekunst. Vi ber derfor om at Finanskomiteen bidrar til fortgang i saken gjennom behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

LES INNSPILLET HER.

Publisert: 27.05.2016 Oppdatert: 20.06.2017

Relaterte artikler