Høringsuttalelse - forenkling av merverdiavgiftssystemet

NTO har 18. oktober sendt sin høringsuttalelse til Stortingets finanskomité om Prop. 1 LS S (2016-2017) Skatter, avgifter og toll 2017.

Foto: Stortinget

Norsk teater- og orkesterforening har 18. oktober 2016 sendt sin høringsuttalelse om Prop. 1 LS S (2016-2017) Skatter, avgifter og toll 2017, hvor vi anmoder om en forenkling av merverdiavgiftssystemet ved at dagens merverdiavgiftsunntak for omsetning av billetter til musikk og scenekunst fjernes.

Uttalelsen er sendt Stortingets finanskomité med kopi til Finansdepartementet og Kulturdepartementet.

Endringen i merverdiavgiftsloven i 2010 medførte at kinoer, museer, gallerier, opplevelsessentre og fornøyelsesparker i dag er underlagt avgiftsplikt med lav sats for billettomsetningen, mens avgiftsunntakene for salg av billetter til konserter og teater-, opera- og ballettforestillinger ble videreført. Det foreligger derfor heller ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift for anskaffelser som skal brukes i sistnevnte virksomheter.

Den vedtatte lovendringen var i strid med kulturmomsutvalgets forslag om en såkalt «breddemodell» som innebar at adgang til de fleste former for kulturarrangementer skulle omfattes av avgiftsplikten i merverdiavgiftsloven med lav sats (NOU 2008:7).

Spørsmålet om kulturmoms ble aktualisert med at Stavanger Konserthus og Kilden Teater- og Konserthus ble varslet om krav om tilbakebetaling av merverdiavgift som er kompensert i henhold til lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Kravet er hjemlet i konkurransebestemmelsen i kompensasjonsloven.

NTO er glad for at kravene ble betydelig redusert etter ny fortolkningsuttalelse fra Finansdepartementet om konkurransebegrensningsregelen. Endret fortolkning innebærer imidlertid ingen langsiktig løsning. De kommunale kulturhusene må i dag forholde seg til et absurd regelverk hvor skattedirektoratet skal avgjøre hva som er «kunstnerisk» aktivitet, og hva som er «kommersiell» aktivitet i konkurranse med andre – og dermed ikke kompensasjonsberettiget. Metoden for fordeling gir også det utilsiktede resultatet at det vil lønne seg å drive utleieaktivitet i stedet for egenproduksjon når det gjelder visse typer arrangementer.

Dersom omsetningen av billetter til konserter og teaterforestillinger blir avgiftspliktig, vil kommunale kulturhus kunne få fradragsrett etter merverdiavgiftsloven, og man unngår i all hovedsak utfordringene knyttet til kompensasjonslovens konkurransebestemmelse. Samtidig vil man kunne oppnå avgiftsmessig likebehandling mellom kommunale og private eiere av kulturhus og lignende.

For en nærmere begrunnelse og redegjørelse for forslag til endring av merverdiavgiftsloven viser vi til felles brev fra NTO og Spekter til Finansdepartementet, samt vedlagte notat fra Ernst & Young utarbeidet etter oppdrag fra NTO.

I Finansdepartements svar på dette, i brev av 7. desember 2015, vises det til Skattemeldingens (Meld. St. 4 (2015-2016)) uttalelse om at departementet vil vurdere å inkludere flere områder i merverdiavgiftssystemet. Vi finner likevel ikke spor av en slik vurdering i budsjettforslaget.

LAST NED HØRINGSUTTALELSEN.
NOTAT FRA ERNST & YOUNG om MULIG LOVENDRING

Publisert: 24.10.2016 Oppdatert: 19.04.2017

Relaterte artikler