Høringsuttalelse om merverdiavgiften til finanskomiteen om statsbudsjettet 2019

NTO har den 22. oktober 2018 sendt en høringsuttalelse til finanskomiteen i Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Foreningen anmoder om at dagens momsunntak for omsetning av billetter til musikk og scenekunst fjernes, og at disse områdene innlemmes i momssystemet med lav sats. En slik lovendring vil bidra til betydelig forenkling, et mer enhetlig regelverk for kultursektoren og lavere administrative kostnader.

Bilde av prosenttegn

NTO har den 22. oktober 2018 sendt sin høringsuttalelse til Stortingets finanskomité om statsbudsjettet 2019. Uttalelsen er også sendt familie- og kulturkomiteen som del av en bredere uttalelse om Kulturdepartementets budsjettfremlegg.

Forenklet kulturmoms

NTO anmoder om en forenkling av momssystemet ved at dagens merverdiavgiftsunntak for omsetning av billetter til musikk og scenekunst fjernes. Vi finner fremdeles ingen spor i budsjettforslaget til at finansdepartement vil vurdere å inkludere flere områder i momssystemet, slik departementet i brev av 07.12.15 viste til, jf. Skattemeldingens Meld. St. 4 (2015-2016),  stsom svar på NTO og Spekters brev av 11.09.15.

Etter endringen i merverdiavgiftsloven i 2010 er kinoer, museer, gallerier, opplevelsessentre og fornøyelsesparker underlagt avgiftsplikt med lav sats for billettomsetningen, med rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Musikk og scenekunst er fortsatt unntatt avgift. 

Dette unntaket var i strid med kulturmomsutvalgets forslag om en såkalt «breddemodell» som innebar at adgang til de fleste former for kulturarrangementer skulle omfattes av avgiftsplikten i merverdiavgiftsloven med lav sats (NOU 2008:7).

Etter vårt syn bør det tillegges adskillig vekt at en slik «breddemodell» vil bidra til et enklere og mer enhetlig og oversiktlig regelverk for kultursektoren. Det er samtidig viktig og fullt mulig å finne løsninger som sikrer at man unngår mulige uheldige konsekvenser for aktører i deler av bransjen, herunder for produsenter uten offentlig tilskudd og artister som selv eller sammen med andre arrangerer konserter mm.

Bred enighet i bransjen og langsiktig løsning for kulturhusene

Det er i dag bred enighet i bransjen om en slik lovendring som også vil innebære en langsiktig løsning for kulturhusene ved at de får fradragsrett etter merverdiavgiftsloven.

Dermed unngår man utfordringene knyttet til kompensasjonslovens konkurransebestemmelse som innebærer at kulturhusene i dag må forholde seg til et absurd regelverk hvor skatteetaten skal avgjøre hva som er «kunstnerisk» aktivitet og hva som er «kommersiell» aktivitet i konkurranse med andre og dermed ikke kompensasjonsberettiget. I tillegg vil man oppnå avgiftsmessig likebehandling mellom kommunale og private eiere av kulturhus.

Metoden for fordeling mellom kompensasjonsberettiget og ikke-kompensasjonsberettiget bruk gir også det utilsiktede resultatet at det vil lønne seg å drive utleieaktivitet i stedet for egenproduksjon når det gjelder visse typer arrangementer. En tilpasningskonsekvens blir at kulturhusene oppretter egne juridiske enheter som står for arrangementer som skattedirektoratet anser som økonomisk aktivitet og leier ut lokalet til enheten. Dette har neppe vært lovgivers intensjon. 

LAST NED HØRINGSUTTALELSEN

Publisert: 15.11.2018 Oppdatert: 16.06.2020

Relaterte artikler