Regionreform: Uttalelse om ny oppgavefordeling

Kulturdepartementet har varslet at en ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene vil bli utredet i forbindelse med en ny kulturmelding. Vi stiller oss derfor uforstående til regjeringens forslag om å overføre enkelte teatres statstilskudd til fylkeskommunal forvaltning allerede fra 2018. Dette skriver vi i vår høringsuttalelse til forslaget om regionreform og ny fylkesinndeling.

Forestillingsbilde: En ung jente tar på ansiktet til ung gutt. Begge ler
«Eg ringer mine brør», Hordaland Teater (foto: Helge Skodvin)

Regjeringen la 5. april 2017 frem Prop 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå, med forslag til ny inndeling av fylkeskommunene i Norge. I proposisjonen presenteres også forslag til nye oppgaver og ansvar for fylkeskommunene som en del av regionreformen. På kulturområdet foreslås det blant annet å overføre statlige tilskudd til mindre kulturinstitusjoner, oppsettinger, festivaler m.m. – deriblant Haugesund Teater, Hordaland Teater og Akershus Teater – til fylkeskommunene. Midlene vil overføres som en særskilt fordeling over rammetilskuddet allerede fra 2018.

NTO leverte 24. april 2017 sin høringsuttalelse til meldingens kapittel 10.4 Kulturområdet, og foreningen møter til høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag 2. mai.

I høringsuttalelsen oppfordrer vi til at en vurdering av tilskuddsforvaltningen av de institusjonene som staten til nå har oppfattet som en viktig del av den nasjonale infrastrukturen på kulturområdet  – herunder de tre nevnte teatrene – inngår i en helhetlig kulturpolitisk gjennomgang i forbindelse med den varslede kulturmeldingen. 

Hasteforslag

Kulturdepartementet har varslet at en ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene vil bli utredet i forbindelse med en ny kulturmelding, og NTO er samtidig glad for at premissene for en gjennomgang av ansvarsdelingen på kulturområdet er så tydelig artikulert i proposisjonen.

Vi stiller oss derfor uforstående til forslaget om å starte prosessen med en første fase – forut for det varslede utredningsarbeidet – hvor man overfører tilskudd til et utvalg kunst- og kulturinstitusjoner til fylkeskommunal forvaltning allerede i 2018.

Vi finner ingen begrunnelse i proposisjonen for at tilskuddet til de tre nevnte profesjonelle teaterinstitusjonene skal overføres fylkeskommunal forvaltning, og vi finner ingen analyser av hva en slik endring på sikt vil bety for disse institusjonenes rammebetingelser.

Dette står i sterk kontrast til de forutsetningene som legges til grunn for andre fase, hvor Kulturdepartementet vil vurdere ytterligere oppgaveoverføring til regionalt folkevalgt nivå. Her understreker departementet selv nødvendigheten av en omfattende og grundig utredning, som involverer forvaltningsnivåene og aktørene i kultursektoren. Endringer i en velfungerende ordning fordrer, etter vårt syn, transparente argumenter som gjør det mulig å vurdere og diskutere forslaget.

Allerede desentralisert

I dag er direkte statstilskudd det viktigste virkemiddelet for å for å sikre et mest mulig likeverdig profesjonelt musikk- og scenekunsttilbud av høyest mulig kvalitet i alle deler av landet. En del av hensikten med å innføre rammetilskuddsordning for teatrene og orkestrene på 1990-tallet var forenkling og avbyråkratisering, sammen med målene om større økonomisk ansvar, frihet og forutsigbarhet for virksomhetene.

Staten legger således allerede til rette for at forvaltningen av økonomien og den kunstfaglige beslutningsmyndigheten er desentralisert gjennom direkte tilskudd til et landsomfattende nett av autonome institusjoner, hver og en med en skiftende kunstnerisk ledelse. Samtidig sikrer ordningen at offentlige midler kanaliseres direkte til kunstnerisk virksomhet uten unødvendig byråkrati og mellomledd.

Med fraværet av kulturpolitisk utredning, analyse og faglige begrunnelser, fremstår forslaget om den første fasen kun som en tilfredsstillelse av krav om å tilføre det regionale nivået flere oppgaver og ansvar i seg selv. Vi kan ikke se at dette er i tråd med de premissene som er lagt til grunn gjennom Stortingets behandling av Meld. St. 22 (2015-2016)

LES HØRINGSUTTALELSEN HER.

Publisert: 27.04.2017 Oppdatert: 22.12.2017

Relaterte artikler