Innspill til ekspertutvalget for regionreformen

NTO leverte 3. januar et innspill til regjeringens ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene. Vi forutsetter i innspillet at ekspertutvalgets arbeid koordineres med den varslede kulturmeldingen. Vurderingen av oppgavedeling på kulturområdet må gjøres i lys av overordnede kulturpolitiske mål og under forutsetning av at en nasjonal kulturpolitikk skal opprettholdes. Samtidig peker vi på at det finnes et betydelig potensiale for å styrke samhandlingen mellom forvaltningsnivåene og forbedre prosessene rundt tilskuddene til de samfinansierte institusjonene - uten å overføre finansieringsansvaret til fylkeskommunene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere hvilke ytterligere oppgaver som skal overføres de nye fylkeskommunene. NTO leverte et skriftlig innspill til utvalget 3. januar 2018.

Vi viser i innspillet til at Kulturmeldingen etter planen skal legges frem våren 2019, mens ekspertutvalget skal avslutte sitt arbeid allerede innen 1. februar 2018.

Vi minner samtidig om at Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå, innebærer at det ikke skal gjøres endringer i ansvarsdelingen på kulturområdet før den varslede kulturmeldingen, jf. Innst. 385 S (2016-2917).

Videre minner vi om de premissene som er lagt i Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver og tilhørende Innst. S 377 (2015-2016). Her slås det fast at det i forkant av en overføring av oppgaver til nytt regionalt nivå, skal utredes hvordan den nasjonale kulturpolitikken kan ivaretas og hvordan kvaliteten best kan sikres i den profesjonelle delen av kunst- og kulturlivet.

I meldingen beskriver regjeringen hvordan det gjennom tiår er brukt betydelige statlige midler for å bygge opp den kulturelle infrastrukturen. Det understrekes at denne oppbyggingen har vært uttrykk for en klar kulturpolitisk strategi, og at det er viktig at resultatene av denne strategien ikke svekkes.

I tråd med Stortingets vedtak, forutsetter vi at ekspertutvalgets arbeid koordineres med den varslede kulturmeldingen på en måte som sikrer at vurderingen av oppgavedeling på kulturområdet gjøres som del av en helhetlig gjennomgang av kulturpolitikken – i lys av overordnede kulturpolitiske mål og under forutsetning av at en nasjonal kulturpolitikk skal opprettholdes.

Likeverdig kulturtilbud fordrer et helhetlig nasjonalt grep

Med henvisning til oppgavefordelingsutvalgets anbefalinger (NOU 2000:22), er det lagt til grunn at staten bør ha ansvaret for oppgaver som gjør krav på sentrale beslutninger og som forutsetter et nasjonalt helhetsgrep.

Å sikre en nasjonal infrastruktur på kulturområdet fordrer etter vårt syn et slikt nasjonalt grep, og bør derfor være statens ansvar.

I tråd med dette bør staten være inne som direkte finansieringspart for de institusjonene som oppfattes som en betydelig del av en nasjonal infrastruktur. Direkte statlig tilskudd til disse institusjonene er i dag det viktigste virkemiddelet for å ivareta en helhetlig nasjonal kulturpolitikk som skal bidra til et landsdekkende og likeverdig profesjonelt kulturtilbud av høyest mulig kvalitet.

LES VIDERE OG LAST NED INNSPILLET HER.

Publisert: 02.02.2018 Oppdatert: 02.02.2018

Relaterte artikler