Ikke flertall for endring i tilskuddsforvaltningen nå

I regjeringens forslag 5. april til ny inndeling av fylkeskommunene ble blant annet de statlige tilskuddene til Haugesund Teater, Hordaland Teater og Akershus Teater foreslått overført til fylkeskommunene fra 2018, det vil si før den varslede kulturmeldingen vil foreligge. NTO har nå fått bekreftet at det ikke er flertall på Stortinget for dette forslaget. Dette er en gledelig nyhet i tråd med vår uttalelse til forslaget om regionreform og ny fylkesinndeling, Prop 84 S (2016-2017).

Bilde fra barneforestilling med tre utkledde skuespillere på scenen
«Brune», Akershus Teater og Teater Joker (foto: Mads Nygård)

I Prop 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå ble det foreslått å overføre statstilskuddet til et utvalg kulturvirksomheter – herunder de tre NTO-medlemmene Hordaland Teater, Haugesund Teater og Akershus Teater – til fylkeskommunal forvaltning allerede fra 2018.

Det har vært knyttet usikkerhet til tolkningen av Stortingets vedtak i denne saken, basert på Innst 385 S (2016-2017) om Prop 84 S (2016-2017) og Innst 422 S (2016-2017) om Prop. 128 S (2016-2017) Kommuneproposisjonen 2018.

NTO har nå fått bekreftet at det ikke er flertall for å overføre tilskuddet til de foreslåtte virksomhetene til fylkeskommunal tilskuddsforvaltning før den varslede kulturmeldingen.

Vi legger derfor til grunn at det ikke vil komme forslag om å overføre statlige tilskudd på kulturområdet i statsbudsjettet for 2018, men at tilskuddsforvaltningen av samtlige virksomheter vil inngå i en helhetlig utredning av ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene i forbindelse med en ny kulturmelding.

Dette er en gledelig nyhet i tråd med NTOs uttalelse til Prop 84 S (2016-2017).

Regionreformen og ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene står høyt på NTOs agenda, og foreningen vil gi et grundig innspill om saken til den varslede kulturmeldingen.

Vi ser frem til at den varslede utredningen vil omfatte en grundig vurdering av hvordan en nasjonal kulturpolitikk for hele landet best kan opprettholdes, hvordan kvaliteten best kan sikres i det profesjonelle kunsttilbudet og hvordan prinsippet om en armlengdes avstand best kan ivaretas. 

Publisert: 20.06.2017 Oppdatert: 10.08.2017