Høringsuttalelse om regionreform-rapport

NTO har 20. april 2018 sendt sitt høringssvar om ekspertutvalget for regionreformens rapport. Vi peker i høringssvaret på at musikk- og scenekunstinstitusjonene ikke må reduseres til midler for å utvikle de nye fylkeskommunene. Vi finner ingen holdbare kulturpolitiske begrunnelser i utvalgets forslag for å overføre finansieringsansvaret på et område hvor politisk makt allerede er delt mellom tre forvaltningsnivåer. Institusjonene har en samfunnsverdi langt utover individuelle besøk. Spørsmålet om hva som skal være statens ansvar i forhold til fylkeskommunen og kommunen kan således ikke reduseres til et spørsmål om virksomhetenes publikumsmessige nedslagsfelt.

Bilde av musiker Thea Hjelmeland bakfra i rødt
"By Carte Blanche" med Thea Hjelmeland (foto: Helge Hansen / Montag)

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte 1. februar 2018 sin rapport Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene til kommunal- og moderniseringsministeren. Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, oppgaver og myndighet som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle.

NTO sendte sitt høringssvar om rapporten  til kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. april 2018.

På musikk- og scenekunstområdet foreslår ekspertutvalget å overføre statens finansieringsansvar for tilnærmet samtlige institusjoner utenfor Oslo til fylkeskommunene. Ingen musikk- og scenekunstinstitusjoner utenfor hovedstaden skal lenger være et statlig ansvar eller defineres inn i en nasjonal infrastruktur. 

Svekket dialog

Utvalget mener at dette vil legge bedre til rette for utvikling av det regionale kulturlivet gjennom å se virksomhetene i regionen i sammenheng. De ser imidlertid ikke at samtidig svekkes den samme muligheten for å se institusjonene i hele landet i sammenheng.

Forslaget betyr etter NTOs syn større avstand og svekket dialog mellom sentralforvaltningen og kunst- og kulturinstitusjonene i resten av landet. Vi kan vanskelig se hvordan det skal være mulig å opprettholde et samlet, kompetent blikk på en landsdekkende infrastruktur uten den innsikten som den statlige styringsdialogen med institusjonene i dag gir.

Utvalget tar således til orde for de mest dyptgripende kulturpolitiske endringene siden 1970-tallet, helt uten kvalifiserte kulturpolitiske betraktninger. Spørsmålet om hva som er god kulturpolitikk i et helhetlig samfunnsperspektiv og til beste for kunsten og publikum er fraværende. 

Politisk makt er allerede delt

NTO finner ingen holdbare kulturpolitiske begrunnelser for å overføre finansieringsansvaret på et område hvor politisk makt allerede er delt mellom tre forvaltningsnivåer, og hvor den kunstfaglige beslutningsmyndigheten allerede er desentralisert til selvstendige institusjoner med kunstneriske ledere på åremål.

Musikk- og scenekunstinstitusjonene må ikke reduseres til midler for å utvikle de nye fylkeskommunene. Institusjoner som Trøndelag Teater, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Carte Blanche, Kilden Teater- og Konserthus og Teatret Vårt, for å nevne noen, kan ikke reduseres til «lokale tiltak» og overlates til lokale/regionale prioriteringer alene. På lik linje med institusjonene i Oslo er dette meningsdannende, profesjonelle kunstinstitusjoner som i et ytringsperspektiv har en samfunnsverdi og en nasjonal betydning langt utover individuelle besøk. Spørsmålet om hva som skal være statens ansvar i forhold til fylkeskommunen og kommunen kan således ikke reduseres til et spørsmål om virksomhetenes publikumsmessige nedslagsfelt. 

Ut ifra det snevre brukerperspektivet som derimot er lagt til grunn i ekspertutvalgets rapport, kunne man likeså godt ha forslått å delegere statens ansvar for universitetene og pressestøtten, noe de færreste vel vil ta til orde for.

NTO har full tillit til at den kommende kulturmeldingen vil legge infrastrukturkravet i Grunnlovens §100 til grunn for en vurdering av hvordan staten best kan ivareta ansvaret for et offentlig ytringsrom og sikre en sterk nasjonal infrastruktur for fri ytring.

LES HØRINGSSVARET HER.

Publisert: 01.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Relaterte artikler