Fortsatt symfoniorkester i nord

NTO oppfordrer Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner om å opprettholde bevilgningen til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO), slik at ambisjonene for et symfoniorkester og fullscenisk opera i nord fortsatt kan være på nivå med orkestrene i andre deler av landet.

Da Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) ble etablert i 2009, la Stortinget følgende forutsetninger til grunn:

«Flertallet støtter initiativet til et løft for orkestermusikken i Nord-Norge, og mener at de kunstneriske ambisjonene for et symfoniorkester i nord må være på nivå med orkestrene i andre deler av Norge, og at det legges økonomisk til rette for dette» (Budsjett-innst. S. nr. 2 – 2008–2009).

NOSOs situasjon i dag

Den reforhandlede nordnorske kulturavtalen 2018 – 2021 legger imidlertid for NOSOs del opp til en reduksjon som rokker ved disse forutsetningene. En slik reduksjon vil, sammen med realnedgangen de tre siste årene, kunne bidra til at arbeidet med å bygge opp en fullscenisk opera og videre symfoniorkestersatsing i landsdelen settes i revers.

Dette er etter NTOs syn en dårlig utnyttelse av allerede investerte offentlige midler, og foreningen oppfordrer i brev 22. juni 2017 Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner om å opprettholde bevilgningen til NOSO og bidra til å sikre institusjonens videre utvikling.

Likeverdig profesjonelt kulturtilbud over hele landet

NOSO inngår som en betydelig del av den nasjonale infrastrukturen på kulturområdet, og mottar direkte statstilskudd – som i dag er det viktigste virkemiddelet for å sikre et mest mulig likeverdig profesjonelt kulturtilbud av høyest mulig kvalitet over hele landet.

Samtidig er institusjonen en viktig del av det lokale og regionale kulturlivet i landsdelen – først og fremst ved å sikre lokal produksjon og formidling, men også i kraft av å være et kompetansemiljø og ressurs for kulturlivet ellers i landsdelen.

Ettersom det er en forutsetning for statstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner at regionen bidrar med sin del, innebærer en mulig reduksjon fra regionen en forholdsmessig større reduksjon fra staten.

NTO oppfordrer Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner til å foreta en grundig utredning av hva landsdelen på sikt vil tape på å redusere tilskuddet til NOSO – først og fremst i form av kulturelle og kunstneriske verdier, men også i form av økonomi og ringvirkninger.

Den nordnorske kulturavtalen

Samtidig merker vi oss at den statsfinansierte musikkvirksomheten som er organisert som en del av fylkeskommunene – direkte underlagt forvaltningsmessig og politisk styring – er skjermet for reduksjon i avtalen. Det vil si at de statlige overføringene til fylkeskommunenes egen virksomhet opprettholdes, mens den autonome institusjonen NOSO, som er avhengige av finansiering fra de samme fylkeskommunene, svekkes.

Dette er etter vårt syn svært uheldig, og vi oppfordrer til en kritisk gjennomgang av den fylkeskommunale organiseringen – ikke minst i lys av regionreformen og signaler om å overføre mer ansvar og flere oppgaver på kulturområdet til de nye fylkeskommunene. 

LES HELE BREVET HER.

Publisert: 23.06.2017 Oppdatert: 23.06.2017