Innspill til stortingsmelding om reiselivspolitikk

NTO har den 2. november levert sitt innspill til den varslede stortingsmeldingen om reiselivspolitikk. Vi ser frem til at meldingen kan bidra til et velkoordinert virkemiddelapparat som kan stimulere til samarbeid og gjensidige synergieffekter mellom kulturlivet og reiselivsnæringen.

Fra Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Regjeringen skal legge frem en ny stortingsmelding om norsk reiselivspolitikk. Meldingen skal beskrive dagens situasjon og ønsker for hvordan situasjonen bør være i fremtiden, og blant annet se nærmere på hvordan man kan få flere nordmenn og utlendinger til å feriere i Norge. Det presiseres at næringen har fem hovedbransjer: opplevelser, servering, overnatting, transport og formidling.

Kulturdepartementet har invitert utvalgte paraplyorganisasjoner og knutepunktinstitusjoner til å bistå med informasjon og synspunkter til departementets eget innspill til meldingen. Innspillet skal ta for seg kultur som innsatsfaktor og pådriver i reiselivsnæringen, problemstillinger i forhold til bærekraftig bruk, og samspill med andre næringer/sektormyndigheter.

NTO leverte den 2. november 2015 sitt innspill til Kulturdepartementet. Vi peker i innspillet på at både reiselivsbransjen og kulturlivet kan ha mye å vinne på samarbeid. Dagens kulturelle infrastruktur som sikrer lokal produksjon og egenart i kulturtilbud er et viktig utgangspunkt for at kulturlivet skal kunne bidra med innhold til en kvalitetsorientert og bærekraftig utvikling av reiselivsbransjen.

Det fins mange gode eksempler på vellykkede måter å samarbeide på. Vi ser likevel et behov for å undersøke nærmere hvordan det næringspolitiske virkemiddelapparatet, herunder Innovasjon Norge, på best mulig måte kan innrettes for å styrke rammebetingelsene for tettere dialog og samarbeid mellom kulturaktører og aktører i reiselivsbransjen. 

Vi mener også at sterkere profilering av norsk kunst og kultur i utlandet, i samarbeid mellom aktører fra ulike bransjer, i et langsiktig perspektiv kan bidra til å skape større oppmerksomhet om Norge som et attraktivt reisemål.

LES INNSPILLET HER.

Publisert: 02.11.2015 Oppdatert: 22.05.2016