Evaluering av UDs reisestøtteordning

Onsdag 7. mars inviterte Utenriksdepartementet til et åpent møte om reisestøtteordningen for kulturlivet. Møtet tok utgangspunkt i Telemarksforskings nylig publiserte rapport «Katedral, paviljong og børs», utført på oppdrag fra UD. NTO var tilstede på møtet.

Rapporten Katedral, paviljong og børs er en evaluering av Utenriksdepartementets delegerte støtteordninger på de syv kunstfeltene musikk, litteratur, billedkunst, scenekunst, kunsthåndverk, film og design og arkitektur.

Siden 2003 har UD delegert tildelingen av reisestøttemidler for norske kulturaktører i utlandet til syv faginstitusjoner innen kulturlivet for å sikre at kulturfaglige vurderinger ligger til grunn for fordelingen av støtten. Disse institusjonene er: Norla, Danse- og Teatersentrum, Stiftelsen Norsk musikkinformasjon, Office for Contemporary Art, Norsk Form, Norsk Filminstitutt og Norske kunsthåndverkere.

Rapporten, og det åpne møtet, tok utgangspunkt i om ordningen har fungert godt nok: Har man lyktes i å fremme internasjonaliseringen av norske kunstneres virksomhet, eller bør det gjøres endringer i ordningen? 

På scenekunstfeltet foreslår rapporten at det åpnes for søknader fra institusjoner som mottar statlig driftsstøtte, slik at ordningen gjenspeiler dagens virkelighet og feltets egen dynamikk. Forskerne viste til kritiske merknader knyttet til forvalterorganisasjonen Danse- og teatersentrum (DTS) sin representasjon og legitimitet.

NTO var tilstede på møtet og ga uttrykk for at organisasjonen er kritisk til at departementets formaliserte samarbeidspartner på scenekunstfeltet er en organisasjon (DTS) som kun representerer interessene til den frie scenekunsten, mens store deler av norsk scenekunst ikke en gang blir vurdert i dette internasjonale promoteringsarbeidet.

NTOs synspunkter på denne problematikken er tidligere uttrykt blant annet i et brev til UD om ansvars- og rollefordeling i det utenrikskulturelle arbeidet på scenekunstområdet. Brevet kan du lese her:

Rolle- og ansvarsfordeling i det utenrikskulturelle arbeidet_brev til UD

Publisert: 08.09.2012 Oppdatert: 16.09.2012