Et mer mangfoldig bilde av Norge – NTOs høringsuttalelse til reiselivsmeldingen

– NTO er glad for at kultur inkluderes i reiselivspolitikken og fremheves som en ressurs for norsk reiseliv. Vi finner det imidlertid bemerkelsesverdig at musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale potensiale i så liten grad synes å være tenkt inn i satsingen på kultureksport og merkevarebygging. Det er hovedbudskapet i vår høringsuttalelse til reiselivsmeldingen.

Bilde av Oslo-Filharmoniens musikere og Truls Mørk på scenen
Oslo-Filharmonien med Truls Mørk i Hong Kong, mars 2017 (foto: Alexander Taylor)

NTO har den 6. april 2017 sendt sin høringsuttalelse til Stortingets næringskomité om den såkalte reiselivsmeldingen, Meld. St. 19 (2016-2017) Opplev Norge – unikt og eventyrlig.

Foreningen er glad for at kultur inkluderes i reiselivspolitikken og fremheves som en ressurs for norsk reiseliv. Vi er positive til forslagene i meldingen om å utarbeide en strategi for kultur og reiseliv, opprette et samarbeidsråd for kultur og reiseliv og utrede muligheten for å etablere en nettbasert landsdekkende kulturkalender.

For at Norge skal ta del i den positive utviklingen innenfor kulturturisme globalt, mener vi imidlertid at kultur må anerkjennes som en sentral del av reiselivspolitikken, og ikke kun som et supplement, samt gjøres til en integrert del av et profileringsarbeid som kan gi et mer mangfoldig bilde av Norge.

Vi viser blant annet til rapporten Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge – utvikling og fremtidspotensial hvor en nasjonal satsing på kultur fremheves som en av årsakene til den raske veksten innenfor opplevelsesbransjen. Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika, Oslo, illustrerer på sin side hvilken betydning kulturbygg kan ha for steders attraktivitet og internasjonale oppmerksomhet. I etterevalueringen av nytt operahus (Nytt operahus. Etterevaluering, 2016) kommer det frem at det både er det arkitektoniske bygget og den kunstneriske virksomheten til Den Norske Opera & Ballett som har bidratt til å sette Norge på verdens kulturkart. Det pekes blant annet på tiltrekningen av internasjonale solister, regissører og dirigenter, oppmerksomheten rundt Operaens gjestespill i utlandet, samt økt antall utenlandsk publikum på forestillingene.

Profilering

I reiselivsmeldingen legges det vekt på synergiene i profileringen av Norge som reisemål, med henvisning til Merkevaren Norge som en av Innovasjon Norges store satsinger frem til 2020 og norske myndigheters øvrige arbeid med å fremme eksport og internasjonalisering.

NTO vil i denne sammenhengen understreke betydningen av en sterkere profilering av norsk kunst og kultur i utlandet. Flere av musikk- og scenekunstinstitusjonen er internasjonalt orienterte og satser bevisst mot internasjonale markeder. De har gode kontaktnett, profilerer allerede norsk musikk og scenekunst på fremstående internasjonale arenaer, og høster betydelig oppmerksomhet og anerkjennelse gjennom stor publikumsinteresse, internasjonale priser og rosende anmeldelser. Institusjonenes økonomiske og administrative ressurser er imidlertid for små til å imøtekomme den internasjonale etterspørselen, uten at det går utover tilbudet i hjemmemarkedet, og attraktive forespørsler må ofte avvises.

Vi finner det bemerkelsesverdig at musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale potensiale i så liten grad synes å være tenkt inn i satsingen på kultureksport og merkevarebygging. I stedet for å anerkjenne disse institusjonenes rolle, gir regjeringens næringspolitiske prioriteringer over kulturbudsjettet seg utslag i svekkede rammevilkår som vi vet går utover internasjonale turneer og gjestespill.

Utenriksdepartementet (UD) og UDs utenriksstasjoner, Innovasjon Norge m.fl. er i mange tilfeller viktige tilretteleggere. At institusjonene mangler tilgang til søkbare ordninger i virkemiddelapparatet, kan likevel være til hinder for et styrket samarbeid mellom kultur- og næringsliv, herunder reiselivsnæringen.

Dersom det er et politisk ønske om å realisere musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale potensiale i en bredere merkevarebygging som gir et mer mangfoldig bilde av Norge, må det gjøres en samlet gjennomgang av politisk og forvaltningsmessig ansvarsdeling, mål og virkemidler som kan munne ut i konkrete tiltak. 

LAST NED HØRINGSUTTALELSEN HER.

Publisert: 06.04.2017 Oppdatert: 05.11.2017

Relaterte artikler