NTOs høringssvar til gjennomgangen av Norsk kulturråd

NTO har den 15. august sendt sitt høringssvar til rapporten «Gjennomgang av Norsk kulturråd». Vi er fornøyd med at mange av forslagene i rapporten er i tråd med våre innspill og mener rapporten bidrar til å tydeliggjøre hvilken grunnleggende viktig betydning armlengdesprinsippet har i kulturpolitikken.

«Coelacanth» (foto: Thor Brødreskift)

NTO har den 15. august 2014 sendt sitt høringssvar til rapporten «Gjennomgang av Norsk kulturråd», utarbeidet av en utredningsgruppe nedsatt av Kulturdepartementet. Her finner du en oppsummering av vårt svar:

Rådets rolle og sammensetning

NTO er enig i utredningsgruppens forslag om å styrke rådets rolle som selvstendig kulturpolitisk aktør og strategiorgan. Vi mener dette forslaget tydeliggjør Kulturrådets uavhengighet i forhold til departementet, og håper at det kan bidra til å fremme kulturpolitisk refleksjon. Skal rådet kunne ha et kunnskapsbasert blikk på hele kultursektoren, er det samtidig nødvendig at rådets medlemmer samlet innehar tilstrekkelig bred fagkompetanse.

Ansvarsdeling og norsk kulturfond

NTO har ved flere anledninger påpekt uklarheter i ansvarsdelingen mellom politiske myndigheter og Kulturrådet i disponeringen av Norsk kulturfond, og vi har understreket betydningen av at Kulturrådet har handlingsrom til å fordele fondsmidlene etter selvstendige kunstfaglige vurderinger. På dette området legger utredningsgruppen frem to alternativer, og NTO mener at begge disse bør vurderes nøye for å finne en best mulig balanse mellom politisk styring og kunst- og kulturfaglige vurderinger.

Etter vårt syn er også Kulturrådets forvaltningsmyndighet over post 74 uklar, og vi er enig i gruppens premiss om at rådets/fagutvalgenes tilskuddsportefølje skal være begrenset til forvaltning av midler på bakgrunn av kunst- og kulturfaglige vurderinger.

Søkere som mottar fast årlig statstilskudd

NTO er tilfreds med at utredningsgruppen tar til orde for å vurdere unntak fra hovedregel om at virksomheter med fast årlig statstilskudd ikke kan søke prosjektstøtte fra Norsk kulturfond. Slik vil man bedre kunne fremme samarbeid der det kunstneriske ansvaret og eierskapet til prosjektet er likeverdig delt. Vi mener at unntak fra regelen også bør vurderes i forhold til Kulturrådets formidlingsordninger for å bedre institusjonenes muligheter til å programmere gjestespill og konserter, og derigjennom styrke formidlingen av scenekunstkompanienes og musikkensemblenes produksjoner.

Stipend- og garantiinntektsordningen

Vi støtter forslaget om at midlene som i dag forvaltes av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for fremtiden bør fordeles av stipendkomiteer som er uavhengige både av politiske myndigheter og av interesseorganisasjoner. På denne måten vil man sikre fordeling av makt mellom ulike fagpersoner.

Egeninitierte prosjekter

Helt i tråd med NTOs innspill, peker utredningsgruppen på at Kulturrådets rolle skal være å støtte kulturlivets aktører fremfor å innta en produsentrolle og selv utføre prosjektene.

Oppgaver på det internasjonale området  

Foreningen er positiv til utredningsgruppens forslag om å styrke Kulturrådets internasjonale mandat, slik vi tar til orde for i vårt innspill. Vi leser forslaget som en utvidelse og styrking av statens kulturpolitiske ansvar for å fremme internasjonal aktivitet og samarbeid, forankret i overordnede mål om kvalitet og uttrykksmangfold.

Spørsmålet om deling av Kulturrådet

NTO har tidligere påpekt at den tiltakende sammenblandingen av armlengdesoppgaver og politisk styrte direktoratoppgaver i Kulturrådet er problematisk, og etter vårt syn fremstår utredningsgruppens mindretallsforslag om en deling av Kulturrådet som prinsipielt velbegrunnet.

LAST NED HELE VÅRT HØRINGSSVAR HER.

Publisert: 19.08.2014 Oppdatert: 05.05.2016

Relaterte artikler