Innspill til gjennomgangen av Norsk kulturråd

NTO har den 14. mars levert sitt innspill til regjeringens varslede gjennomgang av Norsk kulturråd. I innspillet pekes det blant annet på problemstillinger knyttet til Kulturrådets autonomi, regjeringens målsetting om «økt maktspredning og høyere kvalitet» og Kulturrådets rolle for å fremme samarbeid.

Fra Ingri Fiksdals «Band», co-produsert av Black Box Teater, BIT Teatergarasjen, Teaterhuset Avant Garden og Weld (foto: Anders Lindén)

Kulturdepartementet nedsatte før jul en utredningsgruppe som skal gjennomgå Norsk kulturråds arbeidsform og organisering, og fristen for å levere skriftlige innspill til gruppen utløp den 15. mars 2014.

NTO har levert sitt innspill til gruppen og tar i innspillet blant annet opp problemstillinger knyttet til Kulturrådets autonomi, regjeringens målsetting om «økt maktspredning og høyere kvalitet» og Kulturrådets rolle for å fremme samarbeid. 

Kulturrådets autonomi

Vi mener det behov for å tydeliggjøre Kulturrådets autonomi og etterlyser et tydeligere skille mellom politisk styrte forvaltningsoppgaver på den ene siden, og oppgaver som skal forvaltes med kunstfaglig skjønn i armlengdes avstand til politikken på den andre siden.

Vi mener også det er viktig at Kulturrådet skal ha handlingsrom til å fordele fondsmidlene etter selvstendige kunstfaglige vurderinger, og at det bør vurderes å gi Kulturrådet større innflytelse over fordelingen av fondsmidlene mellom de ulike fagområdene. Vi anerkjenner at grensene mellom politiske prioriteringer og kunstfaglige vurderinger ikke er gitt, men oppfatter likevel dagens ansvarsdeling i forvaltningen av Kulturfondet som unødvendig forvirrende.

Spredt kunstfaglig definisjonsmakt

I utredningsgruppens mandat er det stadfestet at gjennomgangen er forankret i regjeringens varslede «frihetsreform», som skal føre til «økt maktspredning, høyere kvalitet og bredere finansiering av kulturlivet».

NTO understreker i så måte at den kunstfaglige definisjonsmakten på scenekunstområdet allerede er desentralisert. Teatrene og orkestrene rundt om i landet sikrer lokalt forankret produksjon og representerer ulike regionale fagmiljøer som utfordrer både hverandres og Kulturrådets kunstfaglige definisjonsmakt. Dette styrker uttrykksmangfoldet.

Ytterligere maktspredning kan nås gjennom en fortsatt styrking av de tre programmerende teatrene Black Box Teater, BIT Teatergarasjen og Teaterhuset Avant Garden, slik at disse har økonomisk handlingsrom til å co-produsere prosjekter uavhengig av om disse prosjektene har fått støtte fra Kulturrådet. Slik kan scenekunstkompaniene forholde seg til flere autonome, kunstfaglige vurderingsinstanser.

Kulturrådets rolle for å fremme samarbeid

Vi mener det bør stimuleres til fortsatt vekst i samarbeidet mellom de produserende teatrene og kompaniene. Gjennom utveksling av kompetanse og ressurser kan det realiseres prosjekter som hver enkelt aktør alene ikke ville kunne gjennomføre, og publikum får tilgang til et rikere kunsttilbud.

Det er samtidig behov for å gjennomgå eksisterende støtteordninger under Kulturrådet for å sikre at disse er innrettet på en måte som inviterer til samarbeid og bidrar til at gode prosjekter realiseres.

LAST NED HELE INNSPILLET HER

Publisert: 18.03.2014 Oppdatert: 05.11.2014

Relaterte artikler