Høringsuttalelse til endring av lov om Norsk kulturråd

NTO har 15. juni 2015 levert sitt høringssvar til endring av lov om Norsk kulturråd. Foreningen påpeker i høringssvaret at vi er kritiske til forslaget om å erstatte dagens ordning med rullerende oppnevning av rådet med en ordning der hele rådet oppnevnes for fire år av gangen fra 1. januar etter stortingsvalg.

Kulturdepartementet sendte den 22. april 2015 et utkast til endringer i lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven) på høring. Endringsforslagene er en oppfølging av enkelte av forslagene i rapporten «Gjennomgang av Norsk kulturråd» som NTO tidligere har levert både innspill og høringssvar til.

I foreningens høringssvar av 15. juni 2015 til de aktuelle endringsforslagene påpeker vi at vi er tilfreds med at kulturdepartementet legger vekt på å gjøre minst mulig endringer i selve lovteksten for å opprettholde lovens fleksibilitet. Kulturrådsrapporten, som ligger til grunn for lovendringen, inneholder forslag med konsekvenser som i liten grad er utredet og som bør diskuteres videre.

Vi er på denne bakgrunnen fornøyde med at ordlyden i kulturrådsloven § 3 første ledd opprettholdes, samt at avgjørelsesmyndigheten overføres til fagkomitéene gjennom en delegasjonshjemmel slik at det overordnede ansvaret for forvaltningen av midlene i fondet beholdes hos rådet.

Foreningen understreker også betydningen av at rådet innehar tilstrekkelig kunst- og kulturfaglig kompetanse, og er glad for at antallet på ti rådsmedlemmer beholdes.

Vi er imidlertid svært kritiske til forslaget om å erstatte dagens ordning med rullerende oppnevning av rådet med en ordning der hele rådet oppnevnes for fire år av gangen fra 1. januar etter stortingsvalg. Ordningen med rullerende oppnevning sikrer at et stortingsvalg ikke automatisk gir en ny regjering åpning for å skifte ut rådsmedlemmene på politisk grunnlag. I tillegg motvirker ordningen at bestemte kunst- og kulturfaglige syn fester seg som grunnlag for overordnede satsinger og prioriteringer, samtidig som behovet for tilstrekkelig kontinuitet ivaretas.

LAST NED HØRINGSUTTALELSEN HER.

Publisert: 24.06.2015 Oppdatert: 18.09.2017

Relaterte artikler