Utenriks- og forsvarskomiteens innstilling til langtidsplanen for forsvarssektoren

Utenriks- og forsvarskomiteen forutsetter i sin innstilling til regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren at Kulturdepartementet skal finansiere 40 pst. av de samlede utgiftene knyttet til virksomheten til korpsene i Harstad, Trondheim, Bergen og Horten.

I henhold til arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling avgir Utenriks- og forsvarskomiteen sin innstilling til statsbudsjettet 6. desember med plenumsbehandling 13. desember.

Komiteen har imidlertid allerede avgitt sin innstiling om Kampkraft og bærekraft. Langtidsplan for forsvarssektoren.

I Innst. 62 S (2016-2017) forutsetter flertallet «at Kulturdepartementet fra og med 2018 skal finansiere 40 pst. av de samlede utgiftene knyttet til virksomheten til korpsene i Harstad, Trondheim, Bergen og Horten.»:

Komiteen viser til at en gjennomgang av aktiviteten til Forsvarets musikk i 2014 viste at oppdrag for Forsvaret, Kongehuset, Stortinget og regjeringen totalt omfattet 40 pst. av oppdragene i 2014.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, viser til at den øvrige virksomheten var rettet inn mot sivile arrangementer i privat eller offentlig regi. Gitt at korpsene skal konsentrere sin virksomhet om oppdrag for Forsvaret, Kongehuset, Stortinget og regjeringen, er det i dag en overkapasitet i Forsvarets musikk. Samtidig viser statistikken hvilken viktig rolle korpsene spiller i norsk musikkliv. Flertallet legger derfor til grunn dagens struktur med fem korps videreføres, samtidig som musikkinspektoratet legges ned og prinsippet om samlet og effektivisert sentral ledelse opprettholdes. Flertallet legger videre til grunn at personellet i Forsvarets musikk beholder sitt ansettelsesforhold i Forsvaret. Flertallet forutsetter at Kulturdepartementet fra og med 2018 skal finansiere 40 pst. av de samlede utgiftene knyttet til virksomheten til korpsene i Harstad, Trondheim, Bergen og Horten. Det skal også utredes om kommuner og fylkeskommuner skal finansiere deler av virksomheten.

Publisert: 05.12.2016 Oppdatert: 05.12.2016

Relaterte artikler