Innspill til langtidsplan for forsvarssektoren – Forsvarets musikk

NTO har levert sitt innspill til den varslede høringen om regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren, hvor vi kommenterer forslaget om å legge ned Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim og Marinemusikken i Horten. Vi peker i innspillet på at Forsvarskorpsene har stor betydning både for samspillet mellom sivilsamfunnet og Forsvaret, som diplomatisk redskap i fredsbevarende arbeid og for de stedlige symfoniorkestrene og musikkutdanningen.

Foto: Jorge Barco/Free images

NTO har 11. august 2016 levert sitt innspill til Utenriks- og forsvarskomiteens varslede høring om regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren, Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft. Våre kommentarer berører kapittel 9.4.1. Forsvarets musikk hvor det foreslås å omorganisere Forsvarets musikk, blant annet gjennom å sentralisere ledelsen til Oslo og legge ned Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim og Marinemusikken i Horten. 

Sivilsamfunn og diplomati

Forslaget fremstår som et strukturelt innsparingstiltak for å frigjøre ressurser internt til å styrke Forsvarets operative evne. Vi stiller imidlertid i vårt innspill spørsmål ved i hvilken grad den foreslåtte omdisponeringen på sikt faktisk vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, eller om forslaget er et kortsiktig innsparingstiltak som beror på en undervurdering av Forsvarsmusikkens operative verdi internt i Forsvaret, av den betydningen korpsene har for samspillet mellom sivilsamfunnet og Forsvaret – og ikke minst av den verdien musikken og kultursamarbeid over grensene har som et diplomatisk redskap med en vesentlig dialogfunksjon i fredsbevarende arbeid.

Viktige kultur- og tradisjonsbærere

Forsvarskorpsene er viktige kultur- og tradisjonsbærere som det tar lang tid å bygge opp, men som lett lar seg rive ned gjennom kortsiktig innsparingstiltak. I dag holder forsvarskorpsene samlet omtrent 700 konserter i Norge og utlandet. Mesteparten av denne virksomheten foregår utenfor Oslo.

Konsertvirksomheten består av interne, seremonielle konserter, men korpsene har også en utstrakt virksomhet rettet utad mot sivilsamfunnet – i kulturhus, på festivaler, sykehjem, barnehager, skoler og andre arenaer. Det vil ikke være mulig å opprettholde denne aktiviteten med færre korps og redusert antall årsverk/musikerstillinger.

En så drastisk reduksjon av faste musikerstillinger som det legges opp til vil dessuten få konsekvenser langt utover korpsenes egenverdi. Forsvarskorpsene har blant annet en viktig betydning for de stedlige symfoniorkestrene gjennom utstrakt samarbeid og utveksling av musikere. Forsvarets profesjonelle musikere er også etterspurte lærekrefter for barn og unge, og Forsvarsmusikken har stor betydning for musikkutdanningen.

LES MER I VÅRT INNSPILL HER.

Publisert: 11.08.2016 Oppdatert: 15.12.2016