– Kortsiktig innsparingstiltak å legge ned forsvarskorps

– Korpsene er tradisjonsrike kulturinstitusjoner og historieforvaltere, og det er bekymringsverdig at regjeringen foreslår å bygge ned Forsvarets kulturelle bidrag til samfunnet, skriver vi i vår høringsuttalelse til statsbudsjettet om Forsvarets musikk. I uttalelsen peker vi også på at forslaget om å nedlegge korpsene i Trondheim og Horten innebærer en sentralisering som er lite konsistent med regjeringens uttalte mål om å legge til rette for sterke regionale kompetansemiljøer.

Foto: Free Images/Hector Landaeta

NTO har 26. oktober 2016 sendt en høringsuttalelse til Stortingets utenriks- og forsvarskomité om statsbudsjettet for 2017. Uttalelsen omhandler regjeringens forslag til omstrukturering av Forsvarets musikk, jf. Prop. 1 S (2016-2017) Forsvarsdepartementet, kap. 1795 Kulturelle og allmennyttige formål.

Med henvisning til langtidsplanen for forsvarssektoren foreslår regjeringen i statsbudsjettet en omstrukturering av Forsvarets musikk fra fem til tre profesjonelle korps, i tillegg til etableringen av felles sentral ledelse. Omstruktureringen innebærer at Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim og Marinemusikken i Horten legges ned.

Regjeringen tar til orde for at Forsvarets musikk i fremtiden skal være dimensjonert for deltakelse i Forsvartes egne seremonier og oppdrag knyttet til kongehuset, Stortinget og regjeringen. I tillegg til at to korps legges ned, innebærer forslaget at de tre bestående korpsene – Sjøforsvarets musikkorps i Bergen, Stabsmusikken i Oslo og Forsvarets musikkorps i Harstad skal avvikle all aktivitet mot det sivile samfunnet som i dag finner sted i kulturhus, på festivaler, sykehjem, barnehager, skoler og andre arenaer. 

Sentralisering

NTO kan ikke se at det i langtidsplanen er redegjort for mulige langsiktige konsekvenser verken for Norges forsvarsevne eller for sivilsamfunnet som omstruktureringen vil innebære. Forsvarsmusikkens rolle og betydning dreier seg ikke bare om korpsenes operative verdi internt i Forsvaret, men om den betydningen Forsvarsmusikken har for samspillet mellom sivilsamfunnet og Forsvaret, korpsenes bidrag til å styrke internasjonale relasjoner og den verdien de har i utenrikspolitisk og fredsbevarende arbeid.

Korpsene er tradisjonsrike kulturinstitusjoner og historieforvaltere, og de to korpsene som foreslås nedlagt har en 200-års historie. Gjennom alle disse årene har virksomhetene møysommelig bygget opp sine egne identiteter og kunstneriske profiler, samtidig som Forsvarets musikk generelt er preget av allsidighet og høy kvalitet. Korpsene utgjør en viktig del av den kulturelle infrastrukturen, med betydelige positive synergier for det øvrige kulturlivet, i særlig grad for de lokale og regionale musikkfaglige miljøene.

Svekkede regionale kompetansemiljøer

Forslaget om å nedlegge korpsene i Trondheim og Horten innebærer en sentralisering som er lite konsistent med regjeringens uttalte mål om å legge til rette for sterke regionale kompetansemiljøer. Mesteparten av forsvarskorpsenes virksomhet foregår i dag utenfor Oslo, og dersom færre korps lokalisert til færre steder fortsatt skal dekke hele landets behov må det påregnes større turnékostnader som vi må anta er tatt med i innsparingsberegningen.

I et demokratiperspektiv finner NTO det bekymringsverdig at regjeringen tar til orde for å redusere Forsvarsmusikkens rolle til å handle om Forsvarets egne seremonier, samt oppdrag knyttet til Kongehuset, Stortinget og regjeringen – og foreslår å bygge ned Forsvarets kulturelle bidrag til samfunnet.

LAST NED INNSPILLET HER.

Publisert: 27.10.2016 Oppdatert: 12.05.2017

Relaterte artikler