NTOs kommentar til forskningsrapport om DKS

NTO leverte fredag 20. september 2013 sin kommentar til forskningsrapporten Den kulturelle skolesekken. Et av forskningsprosjektets hovedmål er å diskutere ulike kvalitetsforståelser i Skolesekken, en debatt NTO ønsker velkommen. En mangel ved rapporten er derfor etter NTOs syn at perspektivene til betydelige kvalitetsforvaltere ikke er tatt med i forskernes betraktning.

Rapporten Den kulturelle skolesekken (Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)) ble lagt frem den 24. juni 2013 av Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen. Rapporten er et resultat av et treårig forskningsprosjekt om Den kulturelle skolesekken (DKS), etter oppdrag fra Kulturdepartementet.

Et av prosjektets hovedmål er å diskutere ulike kvalitetsforståelser i DKS og å løfte frem mangfoldet av ulike perspektiver og forståelsesmåter som grunnlag for en slik debatt.

I NTOs kommentar til rapporten, som ble levert Kulturdepartementet den 20. september, stilles det derfor spørsmål ved hvorfor perspektivene til betydelige kvalitetsforvaltere som Norsk scenekunstbruk og andre kunstinstitusjoner ikke er tatt med i betraktningen når det samtidig oppfordres til debatt om kvalitetsbegrepet. 

Etter NTOs syn er det en mangel ved rapporten at det empiriske grunnlagsmaterialet i hovedsak kun består av observasjon av konkrete kunst- og kulturmøter, samt dybdeintervjuer med elever, lærere, kunstnere og forvaltere i fylkeskommuner og kommuner. Norsk scenekunstbruk og andre kunstinstitusjoners oppfatninger av ordningen og deres kvalitetsforståelser kommer ikke til syne, og den rollen de spiller i DKS blir beskrevet kun ut i fra de øvrige aktørenes perspektiver.

Forholdet mellom kultur- og skolesektor

I rapporten vises det til at mens det er blitt satset sterkere på tiltak for barn og unge i kultursektoren de senere årene, er de estetiske fagene i skolen derimot blitt nedprioritert. Forskerne spør om DKS og annen type ”outsourcing” av kunstfagopplæringen på sikt kan bidra til å svekke kunstfagene i skolen i stedet for å styrke dem, en bekymring som også Engerutvalget uttrykker i Kulturutredningen 2014.

NTO deler forskernes og Engerutvalgets bekymring for at de estetiske fagene i skolen svekkes og for at disse fagene også svekkes i lærerutdanningene. Vi mener at det er behov for en bedre koordinering mellom kultur- og skolepolitikk, og ser behov for større innsikt i hvordan også andre deler av skolepolitikken, herunder gratisprinsippet, virker inn på forutsetningene for å nå kulturpolitiske mål som også er nedfelt i DKS.

LAST NED NTO SIN KOMMENTAR HER:
Forskningsrapport om DKS – kommentar fra NTO

LAST NED RAPPORTEN HER:
Den kulturelle skolesekken

 

Publisert: 22.09.2013 Oppdatert: 23.01.2020