Kulturskolen hører hjemme i utdanningspolitikken: Uttalelse til ny opplæringslov

NTO mener at kulturskoleparagrafen bør bli stående i opplæringsloven og ikke flyttes til kulturloven. Vi støtter Creo i at kulturskolen bør anerkjennes som en del av grunnopplæringen, og at alt lovverk om skole og utdanning bør tilhøre samme departement. Vi kan ikke se hvordan de utfordringene som er knyttet til kulturskolene kan løses bedre ved å flytte lovbestemmelsen til kulturloven. Dette er blant NTOs standspunkt i høringsuttalelsen vi har levert 22. juni til ny opplæringslov.

Fire små barn spiller klassiske instumenter ikleddd skoleuniformer
Foto: Stock images

NTO har 22. juni 2020 sendt en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om den nye opplæringsloven NOU 2019:23 Ny opplæringslov.Uttalelsen er konsentrert om opplæringsutvalgets forslag om at bestemmelsen om musikk- og kulturskoletilbud flyttes fra opplæringsloven til kulturloven.

Nært knyttet skoleverket

NTO anmoder om at kulturskolebestemmelsen blir stående i en ny opplæringslov. Foreningen er opptatt av at de estetiske fagenes plass og kvalitet må styrkes i hele utdanningsløpet. Dette er viktig for å styrke fortolkningskompetansen og mottakersiden i kunsten, men også for rekruttering og talentutvikling. Kulturskolene er en viktig del av dette utdanningsløpet og er nært knyttet til skoleverket ellers. 

Vi støtter derfor Creo i at kulturskolen, som et lovpålagt skoleslag gjennom en ny opplæringslov, bør anerkjennes som en del av grunnopplæringen, og at kulturskoleparagrafen blir stående også i en ny opplæringslov.

Vi viser også til Kulturskolerådet som understreker at det er som skole og gjennom lærerkompetansen kulturskolen har utviklet muligheten til å være et lokalt, kulturelt ressurssenter i kommunene.

Kulturskole som utdanningspolitikk

Videre er NTO enig med Creo i at alt lovverk om skole og utdanning bør tilhøre samme departement, og at kulturskolebestemmelsen bør styrkes ved at det knyttes en forskrift til paragrafen som sier noe om egenbetaling, ventelister, styring og kompetanse blant rektorer og lærere. 

Ansvaret for å utvikle gode kulturskoler bør fortsatt være en del av utdanningspolitikken. Det er en slik organisering som etter vårt syn vil skape de beste vilkårene for samarbeid og synergier mellom kulturskolene, grunnskolen, SFO og videregående skole.

Slikt samarbeid, blant annet gjennom kombinerte stillinger, er ikke minst viktig for å styrke lærerkompetansen og kvaliteten i de estetiske fagene i grunnskolen.

Vi kan ikke se hvordan de utfordringene som er knyttet til kulturskolene kan løses bedre ved å flytte lovbestemmelsen til kulturloven. En styrking av en kulturskole som er organisert både i tilknytning til skoleverket og det øvrige kulturlivet fordrer snarere en godt koordinert kunnskaps- og kulturpolitikk.

LAST NED HØRINGSUTTALELSEN HER

Publisert: 26.06.2020 Oppdatert: 26.06.2020