Innspill til ekspertgruppen for kunst og kultur i skolen

NTO har den 28. januar 2014 levert sitt innspill til ekspertgruppen for kunst og kultur i skolen og fremhever i innspillet nødvendigheten av å tydeliggjøre skolens ansvar for kunstfagopplæringen og kulturskolenes betydning for talentutvikling.

Fra «I Guds namn», Hordaland Teater (foto: Tor Erik H. Mathiesen)

NTO har ved flere anledninger understreket behovet for en bedre koordinering mellom kultur- og utdanningspolitikken og for mer kunnskap om hvordan mål og virkemidler innenfor de to sektorene virker sammen. Foreningen var derfor svært positiv da regjeringen i september 2013 nedsatte en ekspertgruppe for å vurdere det samlede kunst- og kulturtilbudet i opplæringen og har nå levert et skriftlig innspill til denne ekspertgruppen. 

Estetiske fag i skolen

NTO peker i innspillet på at det er viktig at kunstfagenes plass i lærerutdanningen styrkes, og at dans og drama i grunnskolen tildeles timer på lik linje med musikk og kunsthåndverk. Vi viser her til Enger-utvalget som påpeker at lovfestingen av kulturskoler og oppbyggingen av Den kulturelle skolesekken (DKS) har skjedd parallelt med en relativ reduksjon av timeantallet for de estetiske fagene i grunnskolen og en svekkelse av disse fagene i lærerutdanningen.

Også forskerne bak rapporten Den kulturelle skolesekken (Breivik og Christophersen, 2013) viser at de estetiske fagene i skolen er blitt nedprioritert, mens det er blitt satset sterkere på tiltak for barn og unge i kultursektoren selv. På denne bakgrunnen spør forskerne om DKS og annen type «outsourcing» av kunstfagopplæringen på sikt kan bidra til å svekke kunstfagene i skolen i stedet for å styrke dem. 

Rollefordeling

Vi mener også at det er nødvendig å tydeliggjøre skolens ansvar for kunstfagopplæringen og å gjennomgå rollefordelingen mellom skolen og kunstinstitusjonene. Mange musikk- og scenekunstinstitusjoner setter i dag store ressurser inn på formidlingsprogram overfor barn og unge, blant annet for å kompensere for skolenes egen sviktende satsning på kunstfag.

Kulturskolen

NTO er særlig opptatt av kulturskolenes betydning for talentutvikling, og vi støtter Enger-utvalgets forslag om å vurdere øremerkede statlige midler til kulturskolene i en overgangsperiode, samt ytterligere lov-/forskriftsfesting av tilbudet. Vi mener også at utvalgets forslag om å overføre ansvaret for kulturskolene fra Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet bør utredes nærmere. 

Samtidig vil vi fremheve betydningen av utveksling av nødvendig fagkompetanse mellom musikk- og scenekunstinstitusjonene og kulturskolene. En videreutvikling av det nettet vi i dag har av profesjonelle kunstinstitusjoner rundt om i landet er i mange tilfeller en forutsetning for å opprettholde den nødvendige fagkompetansen også i kulturskolene.

DKS og gratisprinsippet

NTO har ved flere anledninger etterlyst mer kunnskap om hvordan utdanningspolitikken, og særlig gratisprinsippet, virker inn på teatrenes og orkestrenes forutsetninger for å nå kulturpolitiske mål som også er nedfelt i DKS.  Vi mener det er viktig at elevene får mulighet til å oppleve forestillinger og konserter fremført på en profesjonell scene, i tillegg til turnéforestillinger på skolen. Imidlertid har kombinasjonen av det såkalte gratisprinsippet og DKS utilsiktet medført at skolenes teater- og konsertbesøk har blitt redusert og ved noen skoler falt helt bort.

Norsk scenekunstbruk

Samtidig ligger det et uutnyttet potensial i Norsk scenekunstbruks formidlingsordning. En styrking av Scenekunstbruket vil bl.a. gjøre det mulig å koble produksjoner også fra institusjonene opp mot denne ordningen og bidra til å utvide tilbudet i DKS og til en bedre utnyttelse av de ressursene som allerede er investert i produksjon.

LAST NED HELE INNSPILLET HER.                                                                                                        

                                                                               

Publisert: 28.01.2014 Oppdatert: 24.04.2015

Relaterte artikler